Journalnr. 2022-104023.

VVM-screening af Støjskærm ved Helsted

18-11-2022

Trafikstyrelsen har den 13/11-2022 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om opsætning af støjskærm på en delstrækning af motorvej E45 ved Helsted i Randers.

Projektet er en del af Støjskærmpuljen og har til formål at reducere støjen for boligområdet Helsted i Randers kommune. Støjskærmen forløber på en 1960 meters strækning i 7 meters højde.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale natur-beskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal beliggende 4,6 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 30 er særligt udpeget på baggrund af strandeng, kalkoverdrev, surt overdrev, kildevæld, rigkær og skovbevokset tørvemose samt stor vandsalamander, odder, gul stenbræk og en række vandfugle bl.a. hvinand.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 20/12-2022 til vvm@tbst.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-104023.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Senest opdateret 28-11-2023