Journalnr. 2022-094880

Ansøgning om tilladelse til etablering af en flydende platform ved Kalvebod Brygge 33, København Havn

26-10-2022

Trafikstyrelsen har den 19. september modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en flydende platform ud for IDA’s konferencecenter ved Kalvebod Brygge 33, København Havn.

Platformens areal udgør 225 m2.(15m x 15m) og vil have en 10 m langgangsbro. Flydeplatformen formål er påtænkt til anløb af både for konferencegæster.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Trafikstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet. 

Eventuelle bemærkninger skal indsendes senest den 28. november 2022 til vvm@tbst.dk med henvisning til journal nr.: 2022-094880.

Efter høringen vil Trafikstyrelsen vurdere de indkomne bemærkninger og træffe afgørelse i sagen.

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at høringssvar samt navn, adresse og mailadresse på hvem, der er kommet med høringssvaret, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside.