Journalnr. 2023-122597

Ændring af Helhedsløsningen for Aarhus H

18-04-2023

Trafikstyrelsen har 20. marts 2023 modtaget ansøgning fra Banedanmark om ændring af Helhedsløsningen for Aarhus H i forhold til miljøvurderingen.

I april 2022 vedtog Folketinget en anlægslov (Lov nr. 565 af 10/05/2022 om ombygning af Aarhus H) for projektet, der trådte i kraft 1. juli 2022, og som nu udgør grundlaget for det videre arbejde med projektet.

Det fremgår af anlægslovens § 5, at ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet nævnt i § 1 anvendes reglerne om ændringer eller udvidelser af statslige jernbaneanlæg og dertil knyttede projekter i kapitel 6 a i jernbaneloven og regler udstedt i medfør heraf.

Det betyder, at Trafikstyrelsen er myndighed for at træffe screeningsafgørelse for ændringer af projektet, som vurderes at kunne medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

Projektområdet er beliggende omkring Aarhus H og afgrænses mod syd af I-signalet mod Fredericia og mod vest af I-signalet mod Aalborg. Mod nordøst afgrænses projektområdet af den østlige side af Aarhus Banegård, der hvor havnebanen drejer fra.

I konkretiseringen er foreløbig identificeret en række ændringer af projektet, som Banedanmark vurderer, potentielt kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og derfor skal screenes. Ændringerne i projektet omfatter disse elementer:

  • Tidsplan (trafikal påvirkning)
  • Ændring af arbejderne ved nedrivning af Broen L
  • Ændringer ved broerne ved Skanderborgvej og Gl. Kongevej
  • Støttekonstruktioner
  • Ændringer af elektrificering
  • Ændringer af arbejdspladser
  • Ændringer af afvandingssystemet

Ændringerne og deres konsekvenser på de miljøområder, hvor ændringerne potentielt medfører ændringer i miljøpåvirkningerne er beskrevet i ansøgningen. Projektområdet er beliggende på arealer, der under nuværende forhold benyttes til jernbaneaktiviteter. Gennemførelse af projektet vil således ikke medvirke til ændring af arealanvendelse indenfor projektområdet, men ændringerne medfører mindre ændringer i pålæg af servitutter på et fåtal tilstødende ejendomme. I anlægsfasen anvendes midlertidige arbejdsarealer udenfor jernbaneområde. Disse arealer retableres, når anlægsarbejderne er afsluttet.

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 38 d, i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 233 Brabrand Sø med omgivelser. Natura 2000-område nr. 233 Brabrand Sø med omgivelser er primært karakteriseret ved de to store næringsrige søer Brabrand Sø og Aarslev Engsø samt den omgivende vådbundsvegetation som rummer flere rigkær og mindre skovpartier. Udpegningsgrundlagte består af Næringsrig sø, Rigkær, Bøg på muld, Ege blandskov og 91E0 Elle- og askeskov. Arterne omfatter Damflagermus (Myotis dasycneme), Odder (Lutra lutra) og Stor vandsalamander (Triturus Cristatus). Udpegningsgrundlaget vurderes ikke at blive påvirket af projektændringerne.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 22. maj 2023 til vvm@tbst.dk med henvisning til journalnummer 2023-122597.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Senest opdateret 26-10-2023