Journalnummer 2022-109320

Projektændringer til udbygning af Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød til 4 sporet motorvej

20-02-2023

Trafikstyrelsen har den 15. februar 2023 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om projektændringer ifm. udbygning af Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød til 4 sporet motorvej.

Anmeldelsen omhandler de projektændringer, som forventes at have en påvirkning af miljøet eller arealerhvervelsen. Ændringer uden påvirkning for miljøet eller arealerhvervelsen, f.eks. anlægstekniske procedurer såsom metoden til nedtagning af en bro, er ikke anmeldt.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 261 Freerslev Hegn beliggende ca. 100 m fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 261 er udpeget på baggrund af tilstedeværelsen af Surt overdrev, Tidvis våd eng, Hængesæk, Rigkær, Bøg på mor, Bøg på muld, Ege-blandskov, Stilkege-krat og Elle- og askeskov. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 22. marts 2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk cc nave@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-109320.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.