Journalnr. 2022-081381

Rønne Havn afgrænsningsnotat

03-02-2023

Bornholms Regionskommune, Trafikstyrelsen og Rønne Havn skal kortlægge hvordan en udvidelse af Rønne Havn med nye oplagsarealer og ny kaj påvirker sine omgivelser. Det kan for eksempel være i form af støj, udsigt eller natur. Det kalder vi for miljøpåvirkninger. Alle interesserede får hermed mulighed for at komme med forslag til hvilke miljøpåvirkninger, der skal undersøges nærmere.

Udvidelse af Rønne Havn skal miljøvurderes

Rønne Havn A/S ønsker at skabe nye oplagsarealer og ny kaj i Rønne Havn. Projektet er så stort, at det skal miljøvurderes. En miljøvurdering indeholder en kortlægning af projektets miljøpåvirkninger samt de tiltag der tages i brug i projektet for at mindske miljøpåvirkningerne. Kortlægningen bliver samlet i en rapport – en såkaldt miljøkonsekvensrapport.

Miljøpåvirkninger kan være mange forskellige ting og det er sjældent at et projekt påvirker alle tænkelige miljøfaktorer. En miljøvurdering starter derfor altid med en sortering af miljøpåvirkninger, så miljøkonsekvensrapporten bliver præcis og beskriver de miljøpåvirkninger, der er væsentlige. Denne sortering kaldes en afgrænsning.

Hvad handler høringen om

Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen fremlægger i denne høring et udkast til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten.

Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med spørgsmål, bemærkninger eller forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten.

Myndigheder og formelle afgørelser

Bornholms Regionskommune skal både udarbejde kommuneplantillæg, lokalplan og tilladelse til landdelen af projektet. Det vil sige de anlægsaktiviteter der foregår på land (for eksempel nedrivning af eksisterende bygninger og andre forberedende arbejder på land og anlægstrafik på land), samt alle aktiviteter på land i driftsfasen. Det gælder også driften på de nyetablerede landområder.

Trafikstyrelsen skal udarbejde en tilladelse vedrørende vanddelen af projektet. Det er den del, der foregår indenfor havnens dækkende værker, for eksempel uddybning af havnebassin, etablering af dækmole samt indfatning og opfyldning af havnebassinet.

Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen vil gennemføre miljøvurdering af kommuneplantillæg, lokalplan, tilladelse til landdelen af projektet og tilladelse til vanddelen af projektet i en samlet procedure.

Frist for høring

Bemærkninger, spørgsmål og forslag skal være modtaget senest 17. februar 2023.

Bemærkningerne kan sendes til Bornholms Regionskommune pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som almindeligt brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journal nr.: 22/27808.

Den videre proces

Bornholms Regionskommune stiller sig til rådighed for modtagelse af alle høringssvar. Når den offentlige høring er afsluttet vil Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen gennemgå høringssvarene samlet og fordele høringssvarene efter myndighedsområde.

Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen behandler de indkomne spørgsmål, bemærkninger og forslag. Herefter beslutter Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen den endelige afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten. Resultaterne af høringen vil fremgå af den endelige afgrænsning.

Rønne Havn A/S vil derefter udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der indeholder de oplysninger, den endelige afgrænsning stiller krav om.

Miljøkonsekvensrapporten bliver efterfølgende sendt i en ny offentlig høring sammen med forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan, udkast til tilladelse til landdelen af projektet samt udkast til tilladelse til vanddelen af projektet.

Lovgrundlag

Udkast til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten skal sendes i offentlig høring efter miljøvurderingslovens § 32, stk. 3, nr. 2 og § 35, stk. 3, nr. 2 samt efter § 19 stk. 4 i Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Kontakt

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Bornholms Regionskommune eller Trafikstyrelsen inden du afgiver høringssvar. Du kan kontakte:

Bornholms Regionskommune

Mette Nordvig Sonne

Tlf: 56 92 21 61

 

Trafikstyrelsen

Gert Agger

Tlf: 41 78 03 08 eller

Tobias Søgaard Jensen

Tlf: 41 78 03 71