Journalnummer 2022-072984

Miljøvurdering af plan for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup

25-01-2023

Københavns Lufthavne A/S har fået gennemført en miljøvurdering af den plan for udviklingen af Københavns Lufthavn, Kastrup, som et forslag til lov om rammerne for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup, skal muliggøre.

Der blev i december 2021 indgået aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om at skabe gode rammer for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup. Som følge af aftalen skal udbygningsloven for Københavns Lufthavn, Kastrup, ændres. Af den politiske aftale følger blandt andet:

”Lufthavnen er af afgørende betydning for Danmarks forbindelser til omverdenen og for dansk økonomi. Aftaleparterne er enige om at ændre udbygningsloven, der skal give Københavns Lufthavne A/S mulighed for at indlede en udvikling af lufthavnen i Kastrup, der skal understøtte lufthavnens position som Nordeuropas trafikknudepunkt.

En ændring af udbygningsloven skal blandt andet give mulighed for, at tværbanen forkortes og forskydes, samt at arealbestemmelserne forsimples for at give lufthavnen bredere rammer for fleksibel planlægning af luftfartsrelaterede erhverv med sammenhæng til lufthavnens drift.

Som led i udviklingen af lufthavnen skal der også gennemføres ændringer af plangrundlaget m.v. for lufthavnen. Endvidere vil det som led i udviklingen blive undersøgt, om der kan ske ændringer af støjkonsekvens- og restriktionsområdet omkring lufthavnen, der kan åbne nye muligheder for byudvikling i nabokommunerne.”

Af hensyn til den politiske og offentlige interesse i miljøeffekter af udviklingen af Københavns Lufthavn er det besluttet, at der udarbejdes en miljøvurdering i overensstemmelse med principperne i miljøvurderingsloven, selvom lovforslaget ikke er miljøvurderingspligtigt.

Der skal ikke ske en endelig vedtagelse af ”Plan for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup”, da denne alene er udarbejdet med henblik på at kunne miljøvurdere og anskueliggøre en udvikling, der muliggøres med forslag til lov om rammerne for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup.

Eventuelle bemærkninger til miljørapporten bedes indsendt senest den 22. marts 2023 til VVM@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-072984.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

På baggrund af de indsendte høringssvar udarbejder Trafikstyrelsen et høringsnotat til brug for Folketinget.