Screening af M14 støjskærm ved Lyngby

31-01-2024

Trafikstyrelsen har den 25-01-2024 modtaget en fuldt oplyst ansøgning fra Vejdirektoratet vedrørende etablering af en støjskærm langs M14 ved Lyngby.

Projektet omfatter etablering af en støjskærm langs motorvejen M14 ved Lyngby, som er beliggende nord-syd gående langs motorvejen fra broen over Mølleåen i nord til Vejporten i syd. Støjskærmen er 6 meter høj i østsiden af motorvejen og der etableres ligeledes en 4 meter høj støjskærm i midten af motorvejen. Projektet er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Projektet forventes påbegyndt 01-08-2024 og forventes afsluttet 01-12-2024.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven. Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Projektet ansøges efter bilag 2 punkt 13a.

 

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave, som udgøres af habitatområde nr. 191 Nedre Mølleådal og nr. 251 Jægersborg Dyrehave., beliggende 15-65 m fra projektområdet.

I forbindelse med projektet vil der ikke ske en udledning til grundvandet og de eksisterende dræn mv. benyttes.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 01-03-2024 til vvm@trafikstyrelsen.dk cc ntei@trafikstyrelsen.dk med henvisning til sagsnummer 2024-169864.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Senest opdateret 11-04-2024