Journalnr. TS6040203-00178

Udvidelse af Rønne Havn - etape 2

17-08-2021

Trafikstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 28. januar fra Rønne Havn om tilladelse til etablering af etape 2 for udvidelsen af Rønne Havn.

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning af 28. januar fra Rønne Havn om tilladelse til etablering af etape 2 for udvidelsen af Rønne Havn.

Trafikstyrelsen har den 22. marts 2017 givet VVM- og principiel tilladelse til havneudvidelsen. Den 21. juni 2017 godkendte Trafikstyrelsen ændring af projektet og den 2. oktober 2017 gav styrelsen tilladelse til igangsættelse af etape 1 af udvidelse af havnen. Trafikstyrelsen gav tilladelse til udvidelse af Rønne Havn etape 2 den 6. maj 2021.

Trafikstyrelsen gav 6. maj 2021 tilladelse til udvidelse af Rønne Havn etape 2. I tilladelsen fremgik det af vilkår 4, at der kun må udføres rammearbejder i perioden januar til april. Rønne Havn har den 10. maj 2021 ansøgt om en ændring af vilkår 4, således at begrænsningen i rammeperioden kan reduceres til at omfatte højsæsonen (sommerferieperioden) mellem 16. juni og 31. august.

Trafikstyrelsen skal vurdere de miljømæssige konsekvenser af ændringen, og vurdere om ændringen kan tillades.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne, jf. § 2 i lov om havne.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig eventuelle bemærkninger til projektændringen.

Vedlagt er det materiale, som vil blive lagt til grund for styrelsens afgørelse. Materialet omfatter ansøgningen samt supplerende støjnotat.

Eventuelle bemærkninger til projektændringen bedes indsendt senest den 8. juli 2021 med henvisning til journalnummer TS6040203-00178.