Etablering af nyt færgeleje i Rødby færgehavn

07-07-2022

Trafikstyrelsen har den 01/07-2022 modtaget ansøgning fra Scandlines om et nyt færgeleje.

I forbindelse med at Scandlines Danmark aps indsætter ny lastbilfærge i 2024 på overfarten Rødby-Puttgarden til erstatning af den eksisterende færge M/F Holger Danske, er der brug for at eksisterende leje 1 modificeres, så det kan bruges som overliggerleje for de 4 eksisterende PR97 færger samt for ny PR24 færge.

I forbindelse med renovering af øvre rampe i leje 3 skal denne udskiftes og den nedtagne rampe planlægges anvendt som adgangs rampe til nedre dæk for servicekøretøjer når færgerne for natten ligger i overliggerlejet.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Trafikstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kyst-beskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

Nærmeste Natura 2000-områder er område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Botø Nor og Hyllekrog-Rødsand som ligger ca. 4,4 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 173 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: dværgterne, havterne, splitterne og fjordterne, klyde, rørdrum, plettet rørvagtel, rørhøg, spættet sæl og gråsæl.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvor-vidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 22/08/2022 med henvisning til journal nummer 2022-080295.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Indsend høringssvar til styrelsen på vvm@trafikstyrelsen.dk