Journalnr. 2022-008313

Udvidelse af Fredericia Havn

24-11-2022

Fredericia Havn har ansøgt om tilladelse til en udvidelse af havnen.

Fredericia Havn ønsker at udvide havnen med to nye projekter: Forlængelse af kaj 19 samt ny kaj 23 RO/RO-pier.

Projektet er VVM-pligtigt jf. hhv. § 15 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt § 8b i bekendtgørelse nr. 517 af 24/03/2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Projekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kan kun realiseres på baggrund af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet (VVM). Vurderingen skal påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkning på:

-Befolkningen og menneskers sundhed.

-Den biologiske mangfoldighed, med særlig vægt på arter og natur-typer, der er beskyttede.

-Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima.

-Materielle goder, kulturarv og landskab samt

-Samspillet mellem disse faktorer.

Miljøvurderingen bygger på en miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal udarbejde.

Myndighedskompetencen for miljøkonsekvensvurderingen er fordelt mellem Fredericia Kommune (anlæg på land) og Trafikstyrelsen (anlæg på søterritoriet).

Fredericia havn har nu udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet med et antal bilagsrapporter.

Miljøkonsekvensrapporten med bilagsrapporter, samt Fredericia Kommunes Udkast til §25-tilladelse til en udvidelse af Fredericia Havn er fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 24. november 2022 til den 26. januar 2023.

Materialer kan ses på Trafikstyrelsens hjemmeside: https://www.trafikstyrelsen.dk/vvm-liste?categorizations=17383&categorizations=17390

Og på Fredericia Kommunes hjemmeside:

https://www.fredericia.dk/udvidelse-af-fredericia-havn

Afgivelse af bemærkninger

Bemærkninger til emner, der vedrører anlæg på land bedes indsendt til kommunen@fredericia.dk, med henvisning til ”Fredericia havneudvidelse”

Bemærkninger til emner, der vedrører søterritoriet bedes indsendt til vvm@tbst.dk med henvisning til henvisning til journal nr.: 2022-008313

Bemærkninger til Udkast til §25-tilladelse bedes indsendt til kommunen@fredericia.dk, med henvisning til ”Fredericia havneudvidelse”.

Eventuelle bemærkninger skal indsendes senest den 26. januar 2023.

Efter høringen vil Trafikstyrelsen og Fredericia Kommune vurdere de indkomne bemærkninger og træffe afgørelser i sagen.

Offentliggørelse af høringssvar

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt.

Ved at afgive høringssvar samtykker man til offentliggørelse, herunder navn og mailadresse.

For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at samtlige høringssvar samt navn, adresse og mailadresse på hvem, der er kommet med høringssvaret, vil blive offentliggjort samtidigt med myndighedernes afgørelser i sagen.

Borgermøde

Fredericia Kommune afholder et borgermøde den 12. december 2022 kl. 19.00 i Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3, 7000 Fredericia. Mere information vedr. program og tilmelding findes på kommunens hjemmeside https://www.fredericia.dk/udvidelse-af-fredericia-havn.

Øvrige oplysninger

Sideløbende med denne høring har Fredericia Kommune påbegyndt en selvstændig høring af forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til kommuneplan 2021-2033 og lokalplan 387 for havneudvidelse med tilhørende miljørapport. Materialet til denne høring findes via kommunens hjemmeside https://www.fredericia.dk/udvidelse-af-fredericia-havn.  

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos Mette Schjødt, Natur & Miljø, tlf. 41318742 eller e-mail: mette.schjodt2@fredericia.dk.

Eller

Tobias Marinus Søgaard Jensen, VVM og havne, tlf. 41780321 eller e-mail: tmsj@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 07-07-2023