Journalnr. 2022-049710

Ansøgning om tilladelse til etablering af etape 4 for udvidelsen af Thyborøn Havn

05-10-2022

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning af 14. januar 2022 fra Thyborøn Havn om tilladelse til etablering af etape 4 for udvidelsen af havnen.
Denne ansøgning blev sendt i høring den 28. marts 2022.
Efterfølgende har der været to ønskede projektændringer til ansøgningen fra ansøgers side. Den 11. maj 2022 informerede rådgiver på vegne af Thyborøn Havn styrelsen om, at den oprindeligt ønskede uddybningen ikke var relevant mere og derfor skulle tages ud af ansøgningen. Den 19. august 2022 indsendte ansøger et ønske om en projektændring i form af en uddybning foran Limfjordskaj 1 og 2.

Ansøgningen om udvidelsen af Thyborøn Havn skal ses i lyset af, at Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har den 23. januar 2015 givet principiel tilladelse til havneudvidelsen. Tilladelsen blev givet på baggrund af en udarbejdet VVM-redegørelse, der blev udarbejdet i 2014. Udvidelsen af havnen er etapeopdelt og en endelig tilladelse er betinget af, at styrelsen efterfølgende kan godkende et detailprojekt i henhold til havneloven og i overensstemmelse med VVM-redegørelsen. Den indkomne ansøgning vurderes at være i overensstemmelse med VVM-redegørelsen, men den forløbne tid nødvendiggør en fornyet screening, idet naturforhold mv. kan have ændret sig siden den oprindelige VVM-vurdering.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012. Trafikstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 23. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel­sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet

Thyborøn Havn mangler lagerplads til de store mængder gods der kommer over kaj og er samtidig begrænset af arealmangel til evt. nye aktiviteter i havnen.

Thyborøn Havn ønsker derfor at udvide havnen mod syd i overensstemmelse med VVM for Udvidelse af Thyborøn Havn af August 2014. Kort version af VVM-redegørelse er vedhæftet.

Thyborøn Havn ønsker at nyttiggøre oprensningsmateriale fra Thyborøn kanal og sejlrende i deres planlagte udvidelse mod syd. Denne udvidelse fik en principiel VVM-tilladelse i 2014.

I etape 4 skal der nyttiggøres ca. 135.000 m2, i alt forventes indbygget ca. 450.000 m3 over en periode på 8 år.

Der etableres en 180-220m lang servicekaj, som opbygges som et traditionelt bolværk med stålspuns forankret til anker plader i bagland. Kajen afsluttes med betonhammer. Landområdet sikres med en stenkastning af sprængsten.

Projektændringen er inddragelsen af et uddybningsområder med en dybde ned til ca. 11,3m. Uddybningsområde er ved Limfjordskaj 1 og 2, hvor vi før har givet tilladelse til havneudvidelse.

Det er derfor kun uddybningsområde 2 der realt er en del af projektændringen.

Natura 2000-område nr. 28 ligger ca. 200 m fra fremtidig kaj. I VVM redegørelsen fra 2014 for udvidelsen af Thyborøn Havn er det vurderet, at påvirkningen af Natura 2000-område nr. 28 er ubetydelig. Vurderingen tager udgangspunkt i Natura 2000-planerne for 2010-2015. Natura 2000-området omfatter ét habitatområdet og fire fuglebeskyttelsesområder, hvoraf fuglebeskyttelsesområde F39 – Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø ligger umiddelbart vest og øst for Thyborøn havn. Udpegningsgrundlaget for F39 har ændret sig siden planperioden for 2010-2015. I natura 2000-planen fra 2010-2015 er udpegningsgrundlaget sangsvane, kortnæbbet gås, bramgås, lysbuget knortegås, klyde, hvidbrystet præstekrave, almindelig ryle, brushane, fjordterne, dværgterne og mosehornugle.

I den nye natura 2000-plan for 2022-27 er udpegningsgrundlaget kortnæbbet gås, lysbuget knortegås, klyde, almindelig ryle, brushane, dværgterne, fjordterne og havterne. Grænserne for fuglebeskyttelsesområdet har ændret sig en smule omkring Thyborøn Fjord. Ændringerne er primært sket ud mod Vesterhavet for at inddrage ynglesteder for dværgterne. 

Det vurderes, at det ændrede udpegningsgrundlag ikke giver anledning til at der skal foretages en ny miljøkonsekvensvurdering, idet de oprindeligt beskrevne afværgetiltag bibeholdes.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 7. november 2022 med henvisning til journal nummer 2022-049710 .

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at høringssvar, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Senest opdateret 28-11-2023