journalnummer 2023-132300.

Supplerende miljøkonsekvensrapport vedr. projektændring for håndtering af bilag IV-arten grønbroget tudse på Lynetteholm

2023

Trafikstyrelsen har den 15. maj 2023 modtaget anmodning fra By & Havn om, at projektændring til Lynetteholm vedr. ændring implementeringsredegørelsens afsnit 13.7.5 undergår en miljøkonsekvensvurdering uden forudgående screeningsafgørelse. Ændringen indebærer at By & Havn ønsker at lade grønbroget tudse have gavn af de midlertidige levesteder, som opfyldningen af Lynetteholm vil give mulighed for.

Trafikstyrelsen er myndighed for ændringer eller udvidelser af Lynetteholm, jf. § 4 i lov nr. 1157 af 11/06/2021 om anlæg af Lynetteholm.

Jf. § 4 stk. 3 i lov om anlæg af Lynetteholm skal Trafikstyrelsen behandle ændringer eller udvidelser efter bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelses-områder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne. By & Havn har jf. § 5 stk. 4 i samme bekendtgørelse ønsket at projektændringen undergår en miljøkonsekvensvurdering uden forudgående screeningsafgørelse.

By & Havn har derfor udarbejdet en supplerende miljøkonsekvensrapport med bilag, som blev færdiggjort 7. juli 2023.

Projektændringen vil kræve to dispensationer: En dispensation for levestedsbeskyttelsen under Trafikstyrelsens ressort, og en dispensation for individbeskyttelsen under Miljøstyrelsens ressort.  Ansøgningen for disse dispensationer medsendes, da tilladelsen af ændringen beror på disse dispensationer. Dispensationerne udarbejdes efter den offentlige høring af den supplerende miljøkonsekvensrapport.

Den supplerende miljøkonsekvensrapport sendes hermed i offentlig høring i perioden 4. september – 5. oktober 2023.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 5. oktober 2023 til VVM@trafikstyrelsen.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-132300.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.  

Senest opdateret 04-09-2023