journalnummer 2024-174823

Banedanmark ansøger om ombygning af Lem Station

13-03-2024

Trafikstyrelsen har d. 21-02-2024 modtaget en fuldt oplyst ansøgning fra Banedanmark om ombygning af Lem Station.

Projektets formål er at forny perroner på stationen og dertilhørende fag, så de lever op til gældende normer. Anlægselementerne på stationen er nedslidte og vedligeholdelse af perronerne der ikke længere muligt. Mellemperronen er ligeledes i dårlig stand, hvorfor fornyelsen af perronen kræver etablering af ny perron med sideflytning af spor mv. Begge perroner nedbrydes inden der etableres nt side- og mellemperron.

Lem Station er beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune og projektet forventes påbegyndt d. 01-01-2025 og forventes afsluttet d. 01-09-2025. Anlægsarbejdet vil blive udført i tidsrummet 07-18.

Nærmeste Natura 2000-område nr. 69 ”Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen” er ca. fem km vester for Lem Station. Trafikstyrelsen vurderer på det nuværende grundlag, at projektet ikke medfører påvirkninger på udpegningsgrundlaget for nærmeste Natura 2000-område. Der er ikke registreret bilag IV-arter i og nær projektet.

Afvandingen fra de nye perroner vil ske via linjedræn og vandet ledes videre til eksisterende tilslutningspunkt til det offentlige afvandingssystem. Banedanmark sikrer de nødvendige tilslutningstilladelser hos kommunen. Trafikstyrelsen vurderer, på det nuværende grundlag, at projektet ikke påvirker vandrammedirektivet.

Da Trafikstyrelsen er miljøvuderingsmyndighed ved etablering, udvidelse og ændring af statslige jernbaneanlæg og dertil knyttede projekter jf. jernbaneloven (LOV nr. 686 af 27/05/2015 som ændret ved lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven), er det Trafikstyrelsen der skal vurdere de miljømæssige konsekvenser af projektet, og vurdere om projektet kan tillades.

Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 10c og 13a.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 12. april 2024 til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2024-174823.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar, samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Senest opdateret 07-05-2024