Uddybning af sejlrenden ved Esbjerg (grådybet)

14-09-2022

Trafikstyrelsen og Kystdirektoratet indkalder ideer og forslag i forbindelse med en fælles miljøkonsekvensvurdering (VVM) for uddybning af sejlrenden ved Esbjerg (Grådybet).

 Til berørte myndigheder/høringsparter

Trafikstyrelsen og Kystdirektoratet indkalder ideer og forslag i forbindelse med en fælles miljøkonsekvensvurdering (VVM) for uddybning af sejlrenden ved Esbjerg (Grådybet).

Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg har som bygherre ansøgt om projektet. Formålet med uddybningen er militær mobilitet samt at sikre havnens mulighed for at være et knudepunkt for storskala havvind, og konkret skal uddybningen muliggøre, at havnen kan modtage større skibe.
Sejlrenden i Esbjerg er beliggende både inden for erhvervshavnens søområde, og på søterritoriet. Derfor er myndigheden for behandlingen af havnens ansøgningen delt mellem Trafikstyrelsen og Kystdirektoratet.

Bygherre har anmodet om, at der foretages en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Det betyder, at der ikke skal træffes en screeningsafgørelse, men at det indledende skridt i stedet er at indkalde ideer og forslag til projektet gennem 1. offentlighedsfase.

Formålet med 1. offentlighedsfase er at sikre, at alle borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede får mulighed for at komme med ønsker til emner eller spørgsmål, som kan belyses i den kommende miljøkonsekvensrapport. Forslag og idéer, der vurderes at have relevans for projektet, vil indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Trafikstyrelsen og Kystdirektoratet opfordrer alle til at indsende idéer og forslag til projektet i perioden fra den 14. september 2022 til den 12. oktober 2022.

Ansøgningen og udkastet til afgrænsningsnotat kan findes nedenfor.

Myndighederne har, for at sikre én indgang for offentligheden og berørte myndigheder, valgt at høringssvar til miljøkonsekvensrapporten sendes til Kystdirek­toratet som koordinerende myndighed.

Idéer og forslag, der ønskes behandlet i det videre arbejde, skal være skriftlige og skal sendes til: kdi@kyst.dk med følgende tekst i emnefeltet: 22/19863: Esbjerg sejlrende eller Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, Att. Lotte Beck Olsen, Mrk. 22/19863 Esbjerg sejlrende.

At projektet er omfattet af miljøvurderingsloven indebærer, at offentligheden og berørte myndigheder skal have mulighed for at fremkomme med kommentarer til  projektet til brug for udarbejdelsen af myndighedernes afgrænsningsnotat. Notatet skal i relevant omfang forholde sig til de forhold, som har været fremdraget af offentligheden. Det endelige afgrænsningsnotat vil blive udarbejdet efter 1. offentlighedsfase. I bedes forholde jer til de emner i notatet, som berører jeres kompetenceområder.

Oversigt over berørte myndigheder, og emner (ikke udtømmende)

Miljøstyrelsen

Natura 2000, bilag IV arter, vandplaner, havstrategi

Miljøstyrelsen – Trilaterale Vadehavssamarbejde

Evt påvirkninger på Vadehavet

Søfartsstyrelsen

Sejladssikkerhed

Slots- og Kulturstyrelsen og Moesgaard Museum

Marinarkæologiske forhold, kulturarv

Esbjerg Kommune, Varde Kommune Fanø Kommune og Tønder Kommune

Natura 2000, bilag IV arter, kulturarv, vandplaner, trafikale forhold,

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Militære interesser

Bolig- og Planstyrelsen

Planer

Naturstyrelsen vadehavet

Vadehavsbekendtgørelsen

Energistyrelsen

Kumulation med andre projekter

Landbrugsstyrelsen

 

Beredskabsstyrelsen

 

Fiskeristyrelsen

Fiskeriinteresser

 Hvad er en miljøkonsekvensvurdering?

Formålet med en miljøkonsekvensvurdering er, at alle væsentlige miljøforhold i forbindelse med projektet skal være belyst, så der tilvejebringes et tilstrækkelig veloplyst grundlag til, at myndighederne kan træffe afgørelse om projektet kan gennemføres.

Miljøvurderingerne samles i en rapport, sammen med en beskrivelse af projektet og alternativer, og kaldes en miljøkonsekvensrapport. Det er bygherre, som skal forestå udarbejdelsen af rapporten.

Myndighederne vil foretage en afgrænsning af, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde. Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten sker ud fra oplysninger om projektet og dens forventede miljøpåvirkninger, erfaringer fra lignende aktiviteter og de høringssvar, som modtages i forbindelse med debatfasen. Omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger, som bygherren skal fremlægge i rapporten, fastsættes af myndighederne. Et udkast til afgræsningsnotat er vedlagt denne høring. Efter høringsperioden vil myndighe­derne sammen behandle de indkomne høringssvar og fremsende et endeligt afgrænsningsnotat til bygherre.

Eksempler på emner, der forventes belyst i rapporten er:

  • Påvirkninger, som følge af uddybningen, på sedimenttransporten
  • Påvirkninger, fra uddybningsarbejdet, på planter og dyr
  • Påvirkninger fra støj, fra uddybningsarbejdet, på mennesker og dyr
  • Påvirkninger på sejladssikkerheden

Når der foreligger et endeligt udkast til en miljøkonsekvensrapport, vil denne komme i en ny offentlig høring. Her vil der være mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til projektet.

Spørgsmål vedrørende projektet kan rettes til:

Trafikstyrelsen, Tobias Marius Søgaard Jensen, tmsj@trafikstyrelsen.dk
Kystdirektoratet, Lotte Beck Olsen, lbo@kyst.dk