Klagevejledning

Klagevejledning

Mulighederne for at klage over en afgørelse afhænger af om afgørelsen er truffet af Trafikstyrelsen eller af Det Europæiske Jernbaneagentur (agenturet).

Nogle afgørelser træffes af ERA, mens andre træffes af den nationale sikkerhedsmyndighed, dvs. Trafikstyrelsen.

I tilfælde af grænseoverskridende trafik er det agenturet, der behandler og udsteder EU-sikkerhedscertifikater og køretøjsgodkendelser. Hvis der alene er tale om national kørsel, kan ansøgeren selv vælge, om agenturet eller Trafikstyrelsen skal behandle ansøgningen.

Udover EU-sikkerhedscertifikater og køretøjsgodkendelser er der en række ansøgninger, der behandles af Trafikstyrelsen. Det er eksempelvis ansøgninger om sikkerhedsgodkendelse af infrastrukturforvaltere og godkendelse af infrastruktur.

Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen

Se her for at få mere information om klagevejledninger til afgørelser truffet af Trafikstyrelsen.

Klager over afgørelser, som Trafikstyrelsen træffer efter jernbaneloven eller bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.[1]

Dog kan afgørelser om hvorvidt personer på jernbaneområdet besidder de nødvendige helbredsmæssige og faglige kvalifikationer, påklages til transportministeren.

Fornyet vurdering

En ansøger, der har fået afslag ved ansøgning om et EU-sikkerhedscertifikat, et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse, samt afslag ved ansøgning om en ibrugtagningstilladelse, typegodkendelse eller tilladelse til test, transport eller erfaringsdrift, kan anmode Trafikstyrelsen om en fornyet vurdering inden for en måned.[2]

Afgørelsen truffet herefter, kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.[3][1] § 25, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 2243 af 29. december 2020 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter
[2] § 20, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 712 af 20. maj 2020 om sikkerhedsgodkendelse, EU-sikkerhedscertifikat og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet, og § 27, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 710 af 20. maj 2020 om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet
[3] § 25, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 2243 af 29. december 2020 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter

Ansøger kan senest 8 uger efter modtagelsen af en afgørelse indbringe sagen for domstolene.[1] Hvis afgørelsen ikke indbringes for domstolene inden for fristen, er afgørelsen endelig.[1] § 115, stk. 1, i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven), med senere ændringer

Der er desuden mulighed for at klage til Folketingets Ombudsmand inden for 1 år efter den afgørelse du vil klage over er truffet, eller det forhold du vil klage over, er begået.[1]

Ombudsmanden kan dog ikke vurdere sager, hvis sagen allerede er indbragt for domstolene, eller det må forventes at sagen bliver pådømt af domstolene.[1] § 13 i bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand nr. 349 af 22. marts 2013 (ombudsmandsloven)

Afgørelser truffet af Det Europæiske Jernbaneagentur

Se her for at få mere information om klagevejledninger til afgørelser truffet af Det Europæiske Jernbaneagentur.

Der kan klages over en afgørelse truffet af agenturet vedrørende[1]:

  1. EU-sikkerhedscertifikater
  2. EU-køretøjsomsætningstilladelser
  3. EU-typegodkendelser
  4. Afgørelser om ibrugtagning af delsystemer for fast togkontrol- og signaludstyr, eller
  5. Hvis agenturet ikke har handlet inden for gældende frister, efter berigtigelse af den påklagede afgørelse

Alle fysiske og juridiske personer, der er direkte eller individuelt berørt af en afgørelse truffet af agenturet vedrørende ovenstående emner, kan indbringe klage til agenturets klagenævn.

Klagen skal indgives til agenturet med en skriftlig begrundelse senest to måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller hvis dette ikke er sket, senest to måneder efter den dato, hvor den pågældende fik kendskab til afgørelsen.[2] 

Klagenævnet træffer inden for tre måneder efter indgivelse af en klage, afgørelse om at godtage eller afvise klagen.[3]

[1] Art. 58 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 (Agenturforordningen)
[2] Art. 59 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 (Agenturforordningen)
[3] Art. 62 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 (Agenturforordningen)

Klager med henblik på annullering af afgørelser, som agenturet har truffet vedrørende EU-sikkerhedscertifikater, EU-køretøjsomsætningstilladelser og EU-typegodkendelser, eller klager vedrørende manglende handling indenfor de gældende frister, kan kun indbringes for Den Europæiske Unions Domstol, når agenturets klageprocedure er udtømt.[1][1] Art. 63 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 (Agenturforordningen)

Særligt om Trafikstyrelsens tilsynsaktiviteter

Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder samt øvrige virksomheder, der udfører kørsel på eget ansvar, har etableret og vedligeholder et sikkerhedsledelsessystem til styring af jernbanesikkerheden.

Når Trafikstyrelsen er på tilsyn, anvendes typisk to reaktioner; Afvigelser og bemærkninger. I tilfælde hvor jernbanesikkerheden vurderes at kunne være i fare, kan afvigelsen være ledsaget af et påbud eller et forbud.

 

Afvigelse
Hvis Trafikstyrelsen i forbindelse med et tilsyn konstaterer, at en virksomhed ikke overholder egne sikkerhedsprocedurer, eller at virksomheden ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at gældende krav til sikkerhedsledelsessystemer efterleves, er der tale om en afvigelse.

En afvigelse er en objektiv konstatering af, at et givent krav ikke til fulde er opfyldt. Afvigelser gives på skrift i en særlig afvigelsesrapport, som virksomheden skriver under på, eller på anden måde kvitterer for. Der foreligger således en skriftlig aftale mellem virksomheden og Trafikstyrelsen om, at virksomheden vil sikre løsning af afvigelsen.

Da en afvigelse ikke er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, gælder reglerne om klagevejledning ikke.

 

Bemærkning
I nogle tilfælde finder Trafikstyrelsen under et tilsyn en række forhold, som virksomheden bør tage stilling til - uden at det dog er en decideret afvigelse. Bemærkninger er forhold, hvor styrelsen har fundet, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem det observerede og tilsynsgrundlaget, men som på tilsynet ikke blev klassificeret som en afvigelse.

Bemærkninger registreres i det efterfølgende tilsynsnotat eller tilsynsrapport. Her foreligger altså ikke en skriftlig aftale, men det kan forventes, at disse forhold vil blive fulgt op af Trafikstyrelsen ved efterfølgende tilsyn.

Da en bemærkning er en beslutning, der træffes som led i selve forberedelsen og tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen, er der ikke tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og reglerne om klagevejledning gælder ikke.

Når Trafikstyrelsen er på tilsynsbesøg hos jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, kan styrelsen under selve tilsynet komme med mundtlige udtalelser, der relaterer sig til sagen. Disse udtalelser betragtes generelt som en del af sagsbehandlingen, og vil ikke udgøre afgørelser i forvaltningslovens forstand. Det kan eksempelvis være, at der bedes om uddybende information og dokumentation, samt øvrige udtalelser, der har til hensigt at oplyse sagen tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse. Sådanne procesretlige delbeslutninger omfattes ikke af afgørelsesbegrebet, og kan derfor ikke påklages.

I det tilfælde hvor Trafikstyrelsen vurderer, at jernbanesikkerheden kan være i fare, kan styrelsen give et påbud eller et forbud. Et sådant påbud eller forbud udgør en afgørelse i forvaltningslovens forstand.

Se afsnittet om klager over afgørelser truffet af Trafikstyrelsen.

Senest opdateret 28-04-2021