Signifikansvurdering

Signifikansvurderinger anvendes til at vurdere, om en ændring af infrastruktur, køretøjer, driftsmæssige og organisatoriske forhold er af en sådan betydning, at der skal anvendes en særlig risikostyringsproces. For så vidt angår organisatoriske ændringer, er det kun ændringer, der kan få indflydelse på drifts- eller vedligeholdelsesprocesser, der skal signifikansvurderes.

Signifikansvurdering skal foretages hver gang, der skal gennemføres en ændring i jernbanesystemet, som kan påvirke jernbanesikkerheden. Forslagsstilleren skal tage stilling til den påtænkte ændrings potentielle indflydelse på sikkerheden i jernbanesystemet. Hvis den påtænkte ændring har indflydelse på sikkerheden, skal forslagsstilleren på grundlag af en ekspertvurdering træffe afgørelse om ændringens signifikans. Denne signifikansvurdering skal foretages i henhold til følgende kriterier:

For unionens jernbanesystem:

 • Signifikansvurderingskriterier som beskrevet i Kommissionens forordning (EF) Nr. 402/2013 af 30. april 2013 om vedtagelse af en fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og vurdering (CSM-RA) som ændret med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1136/2015 af 13. juli 2015.
  Hvis ændringen vurderes signifikant, skal risikostyringsprocessen beskrevet i denne forordning anvendes.

For bybaner:

 • Ændringer af infrastruktur:
  Signifikansvurderingskriterier som beskrevet i Bekendtgørelse nr. 711 af 20. maj 2020 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.
  Hvis ændringen vurderes signifikant, skal risikostyringsprocessen beskrevet i denne bekendtgørelse anvendes.

 • Ændringer af køretøjer:
  Signifikansvurderingskriterier som beskrevet i Bekendtgørelse nr. 710 af 20. maj 2020 om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet.
  Hvis ændringen vurderes signifikant, skal risikostyringsprocessen beskrevet i denne bekendtgørelse anvendes.

 • Driftsmæssige ændringer og organisatoriske ændringer:
  Der er ikke krav om, at sådanne ændringer skal signifikansvurderes for bybaners vedkommende. I forbindelse med håndtering af ændringerne skal den risikostyringsproces, der er beskrevet i i virksomhedens sikkerhedsledelsessystem, anvendes.
   

For begge typer af baner gælder, at der skal udpeges en assessor til at assessere risikostyringsprocessen og resultatet af risikostyringsprocessen, når der er tale om signifikante ændringer. 

Læs mere om risikovurdering

Vurderes en ændring som værende ikke-signifikant, skal ændringen håndteres i henhold til den risikostyringsproces, der er beskrevet i virksomhedens sikkerhedsledelsessystem.

 

Signifikansvurdering i forbindelse med test og ændringer af infrastruktur:

Hvis en infrastrukturændring vurderes at være signifikant, skal ændringen forelægges for Trafikstyrelsen. Herefter vurderer Trafikstyrelsen, hvorvidt ændringen er af sådan art, at det kræver en ny ibrugtagningstilladelse. I givet fald skal den infrastrukturforvalter, der agter at foretage ændringen, ansøge Trafikstyrelsen om en ibrugtagningstilladelse.

Vurderes det, at en test af infrastruktur medfører en signifikant ændring af jernbanesystemet, skal infrastrukturforvalteren ansøge om tilladelse til test hos Trafikstyrelsen.

Læs mere om godkendelse af infrastruktur

Signifikansvurdering i forbindelse med ændringer af køretøjer samt test og transport af køretøjer:

Teksten er under udarbejdelse.

Læs mere om godkendelse af køretøjer

 

Senest opdateret 22-08-2023