Godkendelse af assessorer

I forbindelse med godkendelse af visse anlægsprojekter og køretøjer (tog) skal ansøgere anvende en uafhængig og akkrediteret/godkendt assessor til at bedømme, om sikkerheden i jernbaneprojektet er i orden.

Om brug af assessorer

Ved ansøgninger om ibrugtagningstilladelse til jernbaneinfrastruktur- eller køretøjer, skal ansøgere anvende en uafhængig assessor til at bedømme, om sikkerheden i jernbaneprojektet er håndteret forsvarligt.

Denne assessor skal enten være akkrediteret af et nationalt akkrediteringsorgan eller være godkendt af Trafikstyrelsen. Det er fastsat i bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen og bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet, hvornår der skal anvendes en akkrediteret assessor på en ændring/projekt. Læs mere om dette under siderne: ”Akkrediteret assessor” og ”Bliv godkendt assessor”. 

En assessor er en uafhængig og kompetent, ekstern eller intern person, organisation eller enhed, der foretager efterforskninger med henblik på at nå frem til en afgørelse baseret på et objektivt grundlag om et systems egnethed til at opfylde de sikkerhedskrav, der stilles til det. Definitionen på en assessor er identisk med definitionen fastsat i CSM-RA (forordning om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og – vurdering). Begrebet assessor kan i praksis forstås som en enkelt person eller et team af assessorer med forskellige kompetencer. 

Det er den virksomhed (projektejeren), der ansøger om ibrugtagningstilladelse, som vælger assessor. Trafikstyrelsen kan have en dialog med assessorerne undervejs i projektforløbet. Trafikstyrelsen kan desuden føre tilsyn med de godkendte assessorer for at sikre, at assessor til enhver tid opfylder betingelserne for at være godkendt.

Trafikstyrelsen har udarbejdet en vejledning om godkendelse af assessorer og sagkyndige, hvor du kan læse mere om kravene til assessor.

Link til assessorforum

Gå til assessorforum (nyt vindue)

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

Henriette Balslev
Fuldmægtig

heba@trafikstyrelsen.dk

Godkendelsesprocessen

Hvis assessor ikke er akkrediteret, skal assessor godkendes af Trafikstyrelsen.

Hvor der ikke er krav om anvendelse af akkrediteret assessor godkender Trafikstyrelsen assessor, hvis denne ikke er akkrediteret. Dette sker efter bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer.

Der er to former for assessorgodkendelse; generisk godkendelse og godkendelse af assessor til en konkret ændring (sag-til-sag).

Sag-til-sag godkendelse af assessorer indebærer, at den pågældende assessorvirksomhed/assessor bliver godkendt til at assessere en konkret ændring i forbindelse med et specifikt projekt. Assessor skal derfor godkendes inden projektstart.

Generisk godkendelse indebærer, at den pågældende assessorvirksomhed/assessor bliver godkendt af Trafikstyrelsen til at forestå assessering inden for nærmere fastlagte områder. Der kan indgives ansøgning om generisk godkendelse på ethvert tidspunkt, da denne form for godkendelse ikke hænger sammen med et konkret projekt.

Trafikstyrelsen har udgivet Vejledning om godkendelse af assessorer og sagkyndige, hvor der kan læses yderligere om godkendelse af assessor.

Ved ansøgning om generisk godkendelse skal ansøgningen indeholde følgende:

 1. Dokumentation for virksomheden opfylder kravene i §§ 2-8 i bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer.
 2. Dokumentation for, at virksomheden råder over personale, som har kvalifikationer inden for de fagområder, som ansøges om.
 3. Dokumentation for at have udfærdiget samt vedligeholdelse af procedurer, jf. bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer:

Styring af dokumenter og registreringer

Styring af kompetencer og uafhængighed hos assessorpersonalet

Krav til underleverandører

Korrigerende handlinger

Ved ansøgning om godkendelse af assessor til en konkret sag skal ansøgningen indeholde følgende:

 1. Udfyldt ansøgningsskema
 2. En foreløbig systemdefinition, som bør have et sådant indhold, at den muliggør en vurdering af assessor-teamets egnethed i forhold til ændringens indhold og karakter
 3. Dokumentation for, at assessor har kvalifikationer inden for det/de områder, der søges om godkendelse til.
  Erklæring fra assessor om, at assessor opfylder og overholder kravene i §§ 2-3 og §§ 6-8 i bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer.
 4. Erklæring fra assessor, om at den foreløbige systemdefinition er tilstrækkelig til at påbegynde assessering.

Relevante mailadresser

Generisk godkendelse

tilsyn@trafikstyrelsen.dk

Kontakt vedr. infrastruktur

infra@trafikstyrelsen.dk

Kontakt vedr. rullende materiel

rul-mat@trafikstyrelsen.dk

Akkrediteret assessor

Forordningen om risikovurdering (Kommissionens forordning til risikoevaluering og -vurdering (CSM-RA-forordningen)) fastsætter, at der skal bruges en akkrediteret assessor på projekter, der omfatter behov for gensidig anerkendelse.

Det fremgår af Trafikstyrelsens bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen og bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet, hvilke projekter, som kræver anvendelse af en akkrediteret assessor.

En akkrediteret assessor skal være akkrediteret af et nationalt akkrediteringsorgan som type A, type B eller type C inspektionsorgan i henhold til ISO 17020:2012 og til at udføre inspektioner under CSM-RA nr. 402/2013, jf. bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet.

For ændringer i infrastrukturen gælder:

Assessor skal være akkrediteret, når denne vurderer følgende ændringer:

 1. Infrastrukturprojekt, som har egen anlægslov eller aktstykke.
 2. Ændring, som omfatter det europæiske togkontrol og signalsystem (ERTMS).
 3. Ændring, som omfatter landsdækkende etablering af delsystemer eller landsdækkende udskiftninger af delsystemer.

For ændring i køretøjer gælder:

Hvis køretøjet skal køre inden for interoperabilitetsdirektivets område, skal assessor være akkrediteret efter Trafikstyrelsens bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet.
I Danmark er det DANAK, som er det nationale akkrediteringsorgan. Danske assessorer skal derfor være akkrediteret af DANAK. Akkreditering eller anerkendelse af en udenlandsk virksomhed accepteres af Trafikstyrelsen, Danmark. For at læse mere om akkreditering og DANAK se DANAK's hjemmeside.

Gå til DANAK's hjemmeside (nyt vindue)

Relevante mailadresser

Kontakt vedr. infrastruktur

infra@trafikstyrelsen.dk

Kontakt vedr. rullende materiel

rul-mat@trafikstyrelsen.dk

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål om godkendelse af assessorer

Det er der ikke et endegyldigt svar på. Som udgangspunkt skal man have assessorer tilknyttet, som dækker alle de fagområder, som projektet indeholder. Af disse fagassessorer skal én være ansvarlig for det samlede arbejde (lead). Dette er vigtigt da ansvaret skal kunne placeres entydigt hos én person. Derfor godkender Trafikstyrelsen også kun én Lead assessor pr. sag/projekt. Lead assessor kan dog godt få hjælp og assistance fra andre både indenfor og udenfor assessorteamet. 

Det samlede assessorteam skal altså have kompetencer indenfor:

 • Alle de fagområder, der indgår i projektet
 • Risikovurdering som fag
 • CSM-RA (fælles sikkerhedsmetoder til risikoanalyse og vurdering) 

Trafikstyrelsen anbefaler, at en assessor tilknyttes projektet, så snart ansøger har vurderet, at ændringen er signifikant og derfor kræver en ibrugtagningstilladelse. Dette vil give assessor det bedste udgangspunkt for arbejdet.

Senest opdateret 11-10-2021