Generelt om flyteknisk uddannelse

For mere general information eller at du ikke ved det specifikke område, så kontakt os på følgende link: Kontakt os

For mere specifik information og ansøgninger vedrørende Part-66 certifikater og flytekniske uddannelser, så kontakt os på følgende mailadresse: Part-66@trafikstyrelsen.dk

Nedenfor kan du finde information og relevante blanketter til udvidelse af Part 66-AML.

Grunduddannelsen til flymekaniker

En flymekaniker arbejder med vedligehold, fejlsøgning og reparation af fly i forskellige kategorier. Grunduddannelsen foregår på de Part-147 godkendte tekniske skoler.

Som flymekaniker vil man typisk arbejde med tilknytning til værksteder for flyvedligehold i danske eller udenlandske lufthavne. De forskellige kategorier af luftfartøjer kan spænde fra små propelmaskiner til store trafikfly og små stempelmotor helikoptere til store turbine helikoptere.

Flymekanikere har til opgave at vedligeholde flyene med fastlagte vedligeholdelsesprogrammer afhængig af flytypen, fabrikantens forskrifter og luftfartsmyndighedernes krav.

Opståede fejl indrapporteres af piloterne og i mange moderne fly via computere, som overvåger flyets systemer. Flymekanikerens opgave er bl.a. at modtage og udlæse disse informationer, fejlsøge og rette fejlene efter forskrifterne.

Til sidst, inden flyet går i luften, er flymekanikerens opgave at funktionsprøve systemer, dokumentere det udførte arbejde og godkende flyet til luftdygtighed.

Rettigheden til at udøve flymekanikerens opgaver gives i form af et certifikat kaldet Part-66 AML (Aircraft Maintenance Licence).

Praktiske oplysninger om flymekanikeruddannelsen

Flymekanikeruddannelsen er inddelt i kategorier, hvor A er et lavere niveau end B:

 • A1 og B1.1 - Fastvingede fly med turbinemotor
 • A2 og B1.2 - Fastvingede fly med stempelmotor
 • A3 og B1.3 - Helikopter med turbinemotor
 • A4 og B1.4 - Helikopter med stempelmotor
 • B2 og B2L (light) - speciale i flyelektronik
 • B3 Stempelmotor fly under 2 tons uden kabinetryk (underkategori til B1.2)
 • L - Lette fly, bl.a. svævefly, motorsvævefly og balloner

En flymekanikeruddannelse består af: 

 • Teorimoduler, som afsluttes med skriftlige prøver
 • Praktik, som afsluttes med praktisk bedømmelse
 • Erfaring i en flyvedligeholdelsesvirksomhed, som dokumenteres af virksomheden og i en personlig logbog

Godkendte skoler

Her kan du finde oversigten over godkendte skoler til grund- og typeuddannelse for flymekaniker.

Trafikstyrelsen godkender skoler til uddannelsen til flymekaniker. I oversigten nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på de af Trafikstyrelsen godkendte skoler.

 

TEC Aviation - Technical Education Copenhagen
Grunduddannelse til kategori: A1, A2, A3, B1.1, B1.2, B1.3 og B2. Teori til A4 og B1.4
Stamholmen 201-215
2650 Hvidovre
TEC's hjemmeside

FFU - Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille
Grunduddannelse til kategori: A1, A3, B1.1 og B1.3
Herningvej 30
7470 Karup J
FFU's hjemmeside

(DK.147.0004) AEROTEAM Training Solutions
Typeuddannelse til kategori: B1, B2 og C
Cargo Centervej 64
7190 Billund
AEROTEAM Training Solutions' hjemmeside

Lovgivning

Flymekanikeruddannelsen er reguleret af forordning (EU) 1321/2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur samt godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver.

Forordning (EU) 1321/2014 består af Annex 1 til 5.

 • Annex I Part M - Krav til vedvarende luftdygtighed
 • Annex II Part-145 - Flyvedligeholdelsesværksteder
 • Annex III Part-66 - Flymekanikeruddannelse, rettigheder m.m.
 • Annex IV Part-147 - Skoler godkendt til at give Part-66 uddannelse
 • Annex Va Part-T - Vedligeholdelse af tredjelande fly opereret af et EU AOC
 • Annex Vb Part-ML - Vedligehold og luftdygtighed af ikke komplicerede fly
 • Annex Vc Part-CAMO - Organisation for luftfartøjers vedvarende luftdygtighed
 • Annex Vd Part-CAO - Kombineret Part-145- / M-organisation, ikke komplekse fly


European Aviation Safety Agency (EASA) er EU’s agentur for luftfartssikkerhed med hovedkvarter i Køln. EASA varetager EU’s luftfartssikkerhed og udsender bl.a. ændringer og opdatering af reglerne.

Trafikstyrelsen er luftfartsmyndigheden i Danmark under Transportministeriet og har ansvaret for at implementere EASA-reglerne i Danmark og føre tilsyn med, at de overholdes.

Dansk lovgivning varetager de dele af luftfarten, som EASA-reglerne ikke gælder for. Det gælder bl.a. udvidelse af AML med påtegning af flytyper, som ikke er EASA typecertificeret (Annex 1 fly).

Danske luftfartsregler benævnes BL og kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Trafikstyrelsen, kontor for luftfart (personcertificering), har blandt andet ansvar for:

 • Part-66 AML - Udstedelse, fornyelse og udvidelse af (Aircraft Maintenance Licence).
 • Part-147 skoler - Godkendelse og tilsyn med grunduddannelser og flytypeuddannelser.
 • Part-145 værksteder - Individuelt godkendte flytypeuddannelser

 

Dokumentation for uddannelse (Part-147 CoR)

Som dokumentation på den teoretiske og praktiske viden, du har opnået på en godkendt flymekanikerskole, anvendes et fælles EU-anerkendt dokument kaldet Part-147 CoR.

Part-147 CoR (Certificate of Recognition) er det gensidigt anerkendte uddannelsesdokument inden for alle EU- og EØS-landene. Dokumentet beskriver, hvilken type træning, moduler eller uddannelse du har bestået på en Part-147 godkendt skole. 

Skoler udenfor EU kan være Part-147 godkendt. I de tilfælde vil skolen være direkte godkendt af EASA, og godkendelsesnummeret vil indeholde EASA.147.xxxxx.

CoR bruges som en del af dokumentationen for at søge i EU-lande om et Part-66 AML eller søge om udvidelse af AML med nye kategorier eller flytype påtegninger.

CoR udstedes for grunduddannelsen (Basic Training) og for typetræning (Type Training).

CoR for Basic Training kan være:

 • ”Basic Training Course”, som betyder, at det er et samlet uddannelsesforløb inklusive praktik til en kategori. Det giver adgang til reduktion af erfaringskravet.
 • ”Exam only”, som betyder, at der kun er eksamineret efter teori. Når der ikke er givet praktik til modulet, gælder det fulde erfaringskrav.

Basic Training Course skal være begyndt, gennemført og påført Part-66 AML inden for ti år. Bliver teoriuddannelsen ældre end ti år, skal der udføres en kreditvurdering for eventuelle ændringer af uddannelsen. Det kan muligvis blive nødvendigt at tage eksamen i nye emner eller ændringer i moduler.

CoR for Type Training indeholder:

 • Hvilken EASA typegodkendt flytype og i hvilken kategori, der er opnået træning for
 • Teoretiske og/eller praktiske dele (Theoretical and/or Practical elements)
 • Eventuelt reduceret kursus på baggrund af anden type

Type Training skal være begyndt, gennemført og påført Part-66 AML inden for tre år. Det er inklusive eventuel OJT (On the Job Training) for første type påtegning.

OJT for første typepåtegning i en kategori skal gennemføres i en Part-145 godkendt organisation, efter godkendte procedure. Principielt skal Part-145-organisationen være godkendt af samme myndighed, som har udstedt Part-66 AML.

Man skal have den pågældende grundkategori (Basic Category) i sit Part-66 AML for at kunne påføre en typekategori. Selvom man eventuelt har bestået et kombineret B1 og B2 typekursus, kan man altså ikke få påført f.eks. B2, hvis ikke man også har grundkategorien B2.

Er CoR udstedt som et reduceret kursus på baggrund af anden type, skal denne anden type være påført Part-66 AML, eller uddannelsen må ikke være ældre end tre år.

Læs mere om OJT på Trafikstyrelsens hjemmeside

Logbog

I forbindelse med uddannelsen til flymekaniker skal der som dokumentation for erfaring udarbejdes en logbog.

Den personlige logbog er et vigtigt redskab. Den bruges til at dokumentere den fortsatte nylige erfaring (6/24 mdr.) og til erfaringsdokumentation ved udvidelse af Part-66 AML eller fjernelse af begrænsninger grundet manglende erfaring.

Der er ikke noget bestemt krav til formatet af en personlig logbog. Den kan være håndskrevet eller ført i elektronisk form. 

Der er krav til, at informationerne skal være verificerbare, dvs. at man skal have mulighed for at søge og tjekke informationerne angivet i logbogen. Informationerne skal dokumentere hvem, hvad og hvor en erfaringsopgave er udført.

Til brug for erfaringsdokumentation ved udvidelse af Part-66 AML skal erfaringen kontrasigneres af en af organisationen udnævnt person, en supervisor, eller en af Trafikstyrelsen godkendt person (Nominated Postholder).

Det anbefales at føre sin personlige logbog dagligt til dokumentation af sin erfaring. Det anbefales også at føre personlig kontrol med sin dokumentation.

Anbefalinger til logbog

For at få en komplet logbog anbefaler Trafikstyrelsen at følge kravene i forordning (EU) 1321/2014.

Du kan finde kravene i forordningen i:

 • AMC 66.A.20(b)2 Privileges til forordning (EU) 1321/2014
 • Appendix III (Part-66), Appendix III, stk. 6. On the Job Training til forordning (EU) 1321/2014

Nederst på siden i din log kan du evt. lave et felt som signeres af Part-145 organisationen (af en Trafikstyrelsen godkendt person i organisationen f.eks. kvalitetschefen eller teknisk chef) som bekræfter ægtheden af loggen.

Find Easy Access Rules til forordning (EU) 1321/2014 og AMC-materialet her

Kategorier

Et Part-66 AML (Aircraft Maintenance Licence) kan udstedes med en eller flere kategorier.

En kategori henviser til grunduddannelsens indhold og som certifikatet derfor kan udstedes i. Grunduddannelsen til de forskellige kategorier indeholder forskellige elementer (moduler/sub-moduler) og på forskelligt niveau. 

Når et Part-66 AML har en kategori, kan der tilføjes flytypecertificering (aircraft type rating) inden for kategorien.

Nye (under-)kategorier kan tilføjes et Part-66 AML efter gennemført tillægsuddannelse, som oftest består af teori og erfaring.

De højereliggende kategorier dækker i flere tilfælde de underliggende kategorier.

Nogle eksempler er:

 • A1 er en underliggende kategori af B1.1 og derfor indeholdt i B1.1
 • B3 er en underliggende kategori af B1.2 og derfor indeholdt i B1.2
 • B2L er en underliggende kategori til B2 og derfor indeholdt i B2

Kategorier for Part-66 AML

Kategori A er inddelt i følgende underkategorier:

 • A1 fastvinget fly med turbinemotor
 • A2 fastvinget fly med stempelmotor
 • A3 helikopter med turbinemotor
 • A4 helikopter med stempelmotor

Kategori B er inddelt i følgende underkategorier: 

 • B1.1 fastvinget fly med turbinemotor – inkluderer A1
 • B1.2 fastvinget fly med stempelmotor – inkluderer A2 og B3
 • B1.3 helikopter med turbinemotor – inkluderer A3
 • B1.4 helikopter med stempelmotor – inkluderer A4

Kategori B2 er speciale i flyelektronik og inkluderer B2L. Kategori B2 kan bruges på alle flykategorier 

Kategori B2L med minimum én system rating kan bruges på alle flykategorier undtagen fly i gruppe 1. Kategori B2L er inddelt i følgende system ratings:

 • Communication/navigation (com/nav)
 • Instruments
 • Autoflight
 • Surveillance
 • Airframe systems

Kategori B3 omhandler ELA2 fly - Fastvinget fly med stempelmotor uden kabinetryk op til max Take-off masse på 2000 kg. 

Kategori L er for svævefly, motorsvævefly, luftballoner og luftskibe. Kategori L er inddelt i følgende underkategorier:

 • L1C: composite sailplanes
 • L1: sailplanes
 • L2C: composite powered sailplanes and composite ELA1 aeroplanes
 • L2: powered sailplanes and ELA1 aeroplanes
 • L3H: hot-air balloons
 • L3G: gas balloons
 • L4H: hot-air airships
 • L4G: ELA2 gas airships
 • L5: gas airships other than ELA2

Kategori C bruges til at godkende fly til luftdygtighed efter større eftersyn. Kategori C kan bruges på alle flykategorier

Skemaet nedenfor viser overblikket over kategorierne og underkategorierne inden for de forskellige luftfartsgrupper.

 Kategori/
underkategoriGrupper

 A,

B1

og C 

B2  B2L  B3   L
L1C og L1  L2C og L2  L3H og L3G  L4H og L4G  L5 

 1

Complex motor-powered aircraft,

Multi-engine helicopters,

Aeroplane above FL290,

Aircraft with fly-by-wire-systems,

Any other aircraft when defined by the Agency 

 X              

 1

Gas airships other than ELA2

   X            

 2

2a: Single turboprop aeroplanes,

2b: Single turbine helicopters,

2c: Single piston helicopters 

 X            

 3

Piston engine aeroplanes

X            

 3

Piston engine aeroplanes (non-pressurised of 2 000 kg MTOM and below)

X          

 3

ELA1 piston engine aeroplanes

 X        

 4

Sailplanes,

Powered sailplanes,

Balloons,

Airships not in Group 1

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

Kilde: Forordning (EU) 1321/2014, GM 66.A.5. Aircraft Groups

Gebyrer

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer mv. er beskrevet i Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet. Ny gebyrbekendtgørelse offentliggøres ved årsskiftet.

Der er fast gebyr på Part-66 AML for:

 • Udvidelser/Ændringer
 • Fornyelse/genudstedelse

Der er regning efter timepris på:

 • Part-66 AML førstegangsudstedelse.
 • Godkendelse af typeuddannelse, der ikke er fuldt Part-147 godkendt. Herunder godkendelse af Part-145 praktikprogrammer.
 • Afholdelse af praktisk prøve

Læs mere om Trafikstyrelsens gebyrer på Trafikstyrelsens hjemmeside

Senest opdateret 12-02-2024