Tekniske sikkerhedsregler

Sidst opdateret 15/02/2022
Infrastrukturforvaltere har selv ansvaret for, at de overholder de nødvendige tekniske sikkerhedsregler, normer og vejledninger af betydning for jernbanesikkerheden.

Hvad er tekniske sikkerhedsregler?

Tekniske sikkerhedsregler er de virksomhedsregler, som har et jernbanesikkerhedsmæssigt indhold. Virksomhederne skal ikke underrette Trafikstyrelsen om ændringer i regler, som de ikke anser for at have indflydelse på jernbanesikkerheden.

Tekniske sikkerhedsregler er f.eks.:

 

 • Sporregler 1987
 • Fritrumsprofiler
 • BN1 afsnit i Banenormer (BN1-XXX-Y)
 • Generiske vedligeholdelsesforskrifter, uanset dokumentform
 • Ikke-typespecifikke installations- og afprøvningsforskrifter, uanset dokumentform
 • Ikke-typespecifikke fejlretningsforskrifter, uanset dokumentform

 

Godkendelse af tekniske sikkerhedsregler med betydning for jernbanesikkerheden sker efter Jernbanelovens § 61, stk. 1. I boksen nederst på siden, finder du en oversigt over godkendelsesproceduren for de tekniske sikkerhedsregler.

 

Hvornår skal sikkerhedsreglerne godkendes?

Følgende betragtes som en ændring, der skal godkendes af Trafikstyrelsen:

 

 • Hvis der rettes i eksisterende tekniske sikkerhedsregler
 • Hvis der tilføjes helt nye tekniske sikkerhedsregler
 • Hvis eksisterende tekniske sikkerhedsregler ophæves

 

Trafikstyrelsen skal underrettes, hvis hele eller dele af en godkendt ændring alligevel ikke ønskes iværksat eller udskydes.

 

Ansøgningsproces

Hovedforløbet af godkendelsesprocessen for nye eller ændrede sikkerhedsregler er følgende:

 

 • Ansøger fremsender ansøgning inklusiv dokumentation til Trafikstyrelsen på nedenstående mailadresse. Hvis ansøger ønsker det – f.eks. hvis det drejer sig om en større sag, et nyt regelsæt – afholdes møde mellem ansøger og Trafikstyrelsen forud for fremsendelse af ansøgningen. På mødet redegør ansøger for de planlagte ændringer. Mødet skal skabe klarhed om den videre proces og dokumentation i sagen.
 • Trafikstyrelsen vurderer ansøgningen og den medsendte dokumentation og meddeler ansøger, om det er nødvendigt med supplerende oplysninger, og om ansøgningsmaterialet skal vurderes af en uafhængig assessor. Om Trafikstyrelsen kræver assessor, afgøres i hvert enkelt tilfælde af Trafikstyrelsen ud fra ansøgningens dokumentation og kompleksitet.
 • Hvis Trafikstyrelsen ønsker sagen vurderet af en assessor, så sender ansøger forslag til assessors kommissorium samt forslag til valg af assessor til Trafikstyrelsen til godkendelse. Ansøger sørger for, at assessment bliver gennemført. Assessors arbejde betales af ansøger.
 • Når sagen er tilstrækkelig oplyst (hvilket evt. kan indbefatte møder med ansøger og/eller assessor), træffer Trafikstyrelsen på baggrund af materialet, inkl. evt. assessorrapport, en afgørelse med udgangspunkt i, om det er sandsynliggjort, at sikkerhedsniveauet samlet set ved den nye sikkerhedsregel eller den ændrede sikkerhedsregel er opretholdt.

 

Ansøgningens indhold

Ansøgning om nye eller ændrede sikkerhedsregler skal være ledsaget af dokumentation, som oplyser om sagen og dens indflydelse på jernbanesikkerheden.

Ansøgningsmaterialet skal som udgangspunkt sandsynliggøre, at sikkerhedsniveauet samlet set ved den nye regel eller den ændrede regel er opretholdt. Både når det drejer sig om trafikale og tekniske sikkerhedsregler for infrastruktur, skal ansøgning om godkendelse indeholde følgende:

 • Identifikation: hvilke regler, normer, punkter, paragraffer ændres
 • Emne: kort beskrivelse af emnet (overskrift)
 • Rettelse: beskrivelse af selve ændringen – hvad ændres
 • Begrundelse: hvorfor ønskes ændringen gennemført, f.eks. sikkerhedsmæssige årsager, erfaring fra forløber til ulykke eller en ulykke
 • Sikkerhedsmæssige konsekvenser: beskrivelse af de sikkerhedsmæssige konsekvenser af ændringen – evt. i form af en risikovurdering eller analyse
 • Afledte konsekvenser: konsekvenser, f.eks. i form af ændret/øget instruktion, ændringer i andre regelsæt mm.
   

Assessorrapport

Ansøgning om godkendelse kan evt. være ledsaget af en assessorrapport (3. parts vurdering). Trafikstyrelsen skal forudgående godkende rapportens kommissorium og valg af assessor. 
Oversigt

Godkendelsesprocedurer for tekniske sikkerhedsregler

Sikkerhed på jernbanen.