Ansøgningsproces

I Danmark skal enten Trafikstyrelsen eller EU ansøgningsportalen OSS godkende køretøjer, der skal køre på jernbanenettet.

Ved ansøgning om godkendelse af rullende materiel hos Trafikstyrelsen skal Trafikstyrelsens ansøgningsskema anvendes vedlagt de dokumenter, som fremgår af ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet findes nedenfor og skal sendes til Trafikstyrelsen via mailen i kontaktboksen nedenfor.

Ved ansøgning om godkendelse af rullende materiel via OSS anvendes det relevante link, som findes nedenfor. Under 'relevante links' linkes der yderligere til en video-guide til en ansøgning om "vehicle authorisation" gennem OSS.

Trafikstyrelsen har normalt en sagsbehandlingstid på 3 uger fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget den nødvendige dokumentation i sagen. I større sager, som f.eks. involverer en ny køretøjstype, vil tidsforløbet dog skulle aftales nærmere.

Ansøgninger til Trafikstyrelsen og gennem OSS skal indleveres på dansk eller engelsk, hvis der ikke på forhånd er lavet andre aftaler.

Vær opmærksom på, at der vil blive opkrævet gebyr for behandling af sager, jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på jernbaneområdet.

Forhåndsdialog 

For at sikre en smidig godkendelsesproces tilbyder Trafikstyrelsen en forhåndsdialog. En tidlig kontakt mellem ansøgervirksomheden og Trafikstyrelsen kan medvirke til at afstemme forventninger til godkendelsesprocessen og kravene til ansøgningsmaterialet, herunder omfanget af dokumentation, tidsramme, samt brug af assessor, sagkyndig og NoBo/DeBo.

Det første du, som ansøger, bør undersøge er, hvilket godkendelsesscenarium, der er tale om:

  • Hvis der er tale om jernbanekøretøjer, som anvendes i kommercielt øjemed, skal EU ansøgningsportalen OSS anvendes.
  • Hvis der er tale om veteranbaner/bybaner mm. skal de anførte skemaer på styrelsens hjemmeside benyttes.
  • Om køretøjet er omfattet af TSI'er og/eller notificerede nationale regler og/eller sikkerhedskrav identificeret efter egen risikovurdering (jf. CSM RA)

Herudover anbefaler Trafikstyrelsen, at ansøgeren læser de relevante vejledninger grundigt igennem, før ansøgningsmaterialet udarbejdes.

I større projekter anbefales det desuden, at ansøgeren udarbejder en myndighedsgodkendelsesplan (en "AAPP" - dvs. en authority approval proces plan), hvor det nærmere godkendelsesforløb beskrives. Dette giver ansøger en større sikkerhed for, at projektet kan gennemføres som planlagt.

Foreløbig systemdefinition 

Allerede tidligt i projektforløbet skal ansøger udarbejde en foreløbig systemdefinition. Det vil sige en beskrivelse af køretøjet og dets anvendelse, grænsefladerne og vekselvirkning med alle omgivelser, årsag til ændring og alle identificerede krav til køretøjet. Trafikstyrelsen lægger vægt på, at systemdefinitionen passer til godkendelsesobjektet, risikovurderingen og efterfølgende assessering heraf. Den foreløbige risikovurdering bør derfor indgå i forhåndsdialogen.

Brug af assessor

Hvis et køretøj skal anvendes inden for interoperabilitetsdirektivets område, skal assessor være akkrediteret efter Trafikstyrelsens bekendtgørelse om krav til akkreditering om assessorer på jernbaneområdet. Hvis et køretøj skal køre udenfor interoperabilitetsdirektivets område skal assessor godkendes af Trafikstyrelsen efter Trafikstyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer eller være akkrediteret.

Kompatibilitetsattest

I forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse for nye køretøjer, skal ansøgningen altid vedlægges en kompatibilitetsattest. Hvis køretøjet skal anvendes på den del af det danske jernbanenet, som er omfattet af Interoperabilitetsdirektivet, skal attesten udfærdiges af et udpeget organ - også kaldet en DeBo. Du kan læse mere om kompatibilitetsattest under Teknisk kompatibilitet. Du kan også finde en liste over udpegede organer nedenfor. 

Verifikationsattest- og erklæring 

Afhængigt af hvilke tekniske regler køretøjet er omfattet af, udarbejder NoBo/DeBo eller den sagkyndige verifikationsattester for de delsystemer, der indgår i køretøjet.

På baggrund af verifikationsattesterne skal ansøger udarbejde verifikationserklæringer. Erklæringerne dokumenterer, at køretøjets delsystemer overholder relevante krav. Processen er yderligere beskrevet i Interoperabilitetsdirektivets bilag VI. 

 

Relevante links

Gå til One-Stop-Shop (OSS) for godkendelse af køretøjer (nyt vindue)

Gå til video-guide til en ansøgning om "vehicle authorisation" gennem OSS. Videoen er uden lyd. (nyt vindue)

Gå til ansøgninger for køretøjs(type)godkendelser på ERA (nyt vindue)

Gå til ofte stillede spørgsmål om køretøjsgodkendelser på ERA (nyt vindue)

Oversigt over TSI'er på ERA (nyt vindue)

Gå til oversigt over udpegede organer (nyt vindue)

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

rul-mat@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 15-02-2024