Om godkendelsen

Trafikstyrelsen og ERA godkender køretøjer f.eks. lokomotiver, togsæt, personvogne, godsvogne, arbejdskøretøjer og veterantogsmateriel.

Afhængigt af hvor køretøjet anvendes er forskellig lovgivning gældende. Man kan inddele disse regler i tre grupper:

  1. Regler for bybanekøretøjer (dvs. metro-tog, S-tog og letbanekøretøjer), veterantogskøretøjer og køretøjer, der alene anvendes på fx rangerområder.
  2. Regler for køretøjer som reguleres under interoperabilitetsdirektivet.
  3. Regler for udstedelse af tilladelser til test, transport og erfaringsdrift.

Nedenfor kan du kort læse om godkendelsesprocessen for disse tre grupper. For mere detaljeret gennemgang henvises til de specifikke sider om de enkelte ansøgningsprocesser.

Godkendelse af bybane-, veterantogs- og rangerkøretøjer

Ved godkendelse af ovenstående køretøjer anvender Trafikstyrelsen bekendtgørelse (1581/2023) om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet. Der findes endnu ikke en vejledning til denne bekendtgørelse. Idet reglerne ikke er væsentligt ændrede i forhold til den tidligere bekendtgørelse kan man kan benytte sig af principperne i vejledningen til tidligere bekendtgørelse (653/2015).

Godkendelse af køretøjer der anvendes på det europæiske net

Køretøjer, der er omfattet af interoperabilitetsdirektivet (797/2016), godkendes efter EU-forordning (2018/545). Ansøgningsportalen, One-Stop Shop (OSS), skal anvendes ved alle ansøgninger om godkendelse af køretøjer, uanset hvilken myndighed, agenturet eller styrelsen, der behandler/godkender ansøgningen. Derudover er der blevet implementeret en række større ændringer, som du bl.a. kan finde mere information om på ERA´s hjemmeside samt på Trafikstyrelsens vidensside om 4. jernbanepakke.

For køretøjer i denne gruppe er der med bekendtgørelse (1581/2023) implementeret en række større ændringer, der medfører at vejledning til bekendtgørelse (653/2015) er forældet, for så vidt angår disse køretøjer.

Udstedelse af tilladelse til test, transport og erfaringsdrift

Disse tilladelser udstedes af Trafikstyrelsen efter bekendtgørelse (1581/2023).

EU- eller ikke EU-regler

Overordnet set er der fire forskellige typer af regler, der skal være verificeret, når styrelsen eller agenturet godkender et køretøj og udsteder ibrugtagningstilladelse/køretøjsomsætningstilladelse:

  • Tekniske specifikationer for interoperabilitet (kontrolleres af et notificeret organ)
  • Notificerede nationale tekniske regler (kontrolleres af et udpeget organ)
  • Sikkerhedskrav identificeret vha. den fælles metode for risikovurdering (kontrolleres af assessor/sagkyndig)
  • Tekniske regler for bybanekøretøjer (kontrolleres af sagkyndig)

I alle tilfælde foretages verifikationen efter samme godkendelsesproces. Der skal anvendes såkaldte verifikationsmoduler, der beskriver kontrolorganets opgaver. 

 

Rullende materiel

ERAs hjemmeside

QogA om 4. jernbanepakke

Senest opdateret 15-05-2024