Registrering af rullende materiel i NVR

Registrering af køretøjer samt ændringer hertil udføres af Trafikstyrelsen i dialog med ihændehaver.

Køretøjer, der udelukkende anvendes på følgende områder, er ikke omfattet af krav om registrering:

  • Metroer, sporveje og andre letbanesystemer
  • Køretøjer der udelukkende anvendes på net, der funktionsmæssigt er adskilt fra resten af jernbanesystemet, og som kun er beregnet til personbefordring i lokal- by- og forstadsområder
  • Køretøjer der udelukkende benyttes på privatejet jernbaneinfrastruktur til ejerens egen godstransport
  • Veterantogskøretøjer der udelukkende anvendes til ikke erhvervsmæssig jernbanedrift
  • Køretøjer, der er undtaget fra krav fra ansøgning om godkendelse, fx skinne-vej-køretøjer, uden ibrugtagningstilladelse, og som anvendes i afspærret spor med en hastighed på under 25 kilometer i timen.

Køretøjsregistret (NVR) indeholder to typer registrering:

  1. Førstegangsregistreringer (eller grundregistreringer)
  2. Ibrugtagningsregistreringer/køretøjsomsætningstilladelser (supplerende tilladelse udstedt i en anden medlemsstat eller af ERA).

Grundregistreringen

Grundregistreringen er den registrering i et europæisk køretøjsregister, hvor ihændehaver har anmeldt alle oplysninger i ansøgningsformularen til det lands registreringsenhed, hvor køretøjet først har opnået ibrugtagningstilladelse/køretøjsomsætningstilladelse. Ved registreringen tildeles køretøjet et unikt europæisk køretøjsnummer (EVN), som bl.a. indeholder landekoden for det pågældende registreringsland. Det europæiske køretøjsnummer (EVN) tildeles i overensstemmelse med de koder, der er fastlagt i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2018/1614/EU, tillæg 6. Du finder den konsoliderede beslutning i højre spalte.

Det europæiske køretøjsnummer (EVN), som tildeles, skal derefter mærkes på køretøjet, inden brug, i overensstemmelse med kravene som angivet i TSI OPE:2019, bilag H. Du finder TSI'en i højre spalte.

Registreringen i NVR indeholder oplysning om køretøjets ejer, ihændehaver, vedligeholdelsesansvarlig (ECM), og i de tilfælde hvor der forelægger verifikationserklæring for et eller flere af køretøjets delsystemer, oplysninger om den enhed som har underskrevet denne erklæring. Derudover registreres oplysninger om ibrugtagningstilladelse/køretøjsomsætningstilladelse.

Ibrugtagningsregistreringen

Når et køretøj, som er grundregistreret i NVR, har fået udstedt en supplerende ibrugtagningstilladelse/køretøjsomsætningstilladelse i et andet land, skal den supplerende tilladelse tilknyttes det respektive køretøj i NVR. Det er køretøjets ihændehaver, som har ansvaret for, at den supplerende udenlandske tilladelse, tilknyttes i NVR. Ihændehaveren skal meddele Trafikstyrelsen om opdatering af grundregistreringen, og Trafikstyrelsen vil herefter tilknytte den udenlandske tilladelse, grundregistreringen.

Ansvar for registrering 

For at sikre, at et køretøj kun får tildelt ét EVN, er det kun køretøjets ihændehaver, der kan ansøge om grundregistrering. I tilfælde, hvor flere parter er involveret i et køretøj, er det vigtigt, at parterne indbyrdes afklarer, hvem der bedst passer på definitionen ihændehaver og angives som sådan i NVR. Ihændehaveren er samtidig den, der er ansvarlig for, at de registrerede oplysninger til enhver tid er korrekte.

Ihændehavere kan få tildelt et ihændehaveridentifikationsmærke (Kaldet VKM), hvilket er en bogstav-kode som identificerer ihændehaveren af køretøjet entydigt. For mere information, se link om Ansøgning af VKM, nedenfor.

Sådan får du dit køretøj registreret

I spalten til højre finder du en registreringsformular. Den benyttes til enkeltvis registrering af køretøjer og har et bilag, der kan benyttes til registrering af flere køretøjer.

Når formularen er udfyldt, skal du sende den til Trafikstyrelsen på mailadressen i kontaktboksen nedenfor. 

Ihændehaver vil modtage en kvittering, når køretøjet er registreret. 

Vær opmærksom på, at der vil blive opkrævet årligt opretholdelsesgebyr for hver registrering, jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på jernbaneområdet. Du finder oplysninger om gebyrer og afgifter via link nedenfor.

Ihændehaver-skifte af køretøj

Hvis et køretøj skifter ihændehaver, er det den registrerede ihændehavers ansvar straks at give meddelelse til Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen vil herefter meddele den nye ihændehaver, om ændringen i NVR. Den oprindelige registrerede ihændehaver vil først blive fjernet fra NVR og løst fra sit ansvar, når den nye ihændehaver har bekræftet sin accept af ændringen.

Tilbagetrækning af køretøj 

Hvis et køretøj skrottes, henstilles eller på anden vis ikke ønskes anvendt på det europæiske jernbanenet, skal køretøjets registrering, tilbagetrækkes. Ved dette menes, at registreringen tildeles en tilbagetrækningskode, i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2018/1614/EU, tillæg 3. Du finder den konsoliderede beslutning nedenfor.

 

Relevante links

Gå til ansøgning om VKM på ERA's hjemmeside (nyt vindue)

Gå til oversigt over gebyrer på jernbaneområdet (nyt vindue)

Gå til ERA's hjemmeside her (nyt vindue)

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

dknvr@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 15-02-2024