Ansøgning, fornyelse og indberetning om sygefravær

Læs om de generelle regler ved ansøgning, fornyelse af helbredsgodkendelse og indberetning om sygefravær.

Personer der udfører funktioner, som har betydning for jernbanesikkerheden, skal have en helbredsgodkendelse fra Trafikstyrelsen.

Der er tale om følgende funktioner:

 • Lokomotivførere (personer, der fremfører trækkraftenheder)
 • Visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet (f.eks. togførere eller SR-arbejdsledere)
 • Trafikstyringspersonale på metro- og letbaneområdet

Om helbredsgodkendelse

Helbredsattesten er opbygget sådan, at du på første side af helbredsattesten selv skal oplyse, om du har haft eller er blevet behandlet for en række sygdomme eller lidelser, og om du tager medicin. Hvis dette er tilfældet, er det vigtigt, at du får din læge til at kommentere på, hvad du fejler, om du er velbehandlet, og om indtagelse af medicin påvirker varetagelsen af din funktion.

Den anden side af helbredsattesten skal udfyldes af din læge. Det er vigtigt, at alle felterne i helbredsattesten udfyldes. 

Er helbredsattesten mangelfuldt udfyldt, vil den blive sendt tilbage til dig sammen med et brev om, hvad der skal udfyldes, før vi kan behandle din ansøgning. Det er derfor en god idé, at du er opmærksom på, om helbredsattesten udfyldes korrekt af lægen.

Det kan også være en god idé at spørge ind til, om lægen har opdaget noget i forbindelse med helbredsundersøgelsen. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt, at lægen i bemærkningsfeltet oplyser, om fundet har givet anledning til yderligere undersøgelse.

En helbredsgodkendelse er gyldig i ét, tre eller fem år alt efter din funktion og alder. En helbredsgodkendelse skal fornyes med følgende intervaller:

 • Lokomotivførere
  • Hvert tredje år i alderen til og med 55 år,
  • Hvert år i alderen fra 56 år.
 • Visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet
  1. Hvert femte år i alderen til og med 40 år,
  2. Hvert tredje år i alderen fra 41 år til og med 62 år,
  3. Hvert år i alderen fra 63 år.
 • Trafikstyringspersonale på metro- og letbaneområdet
  • Hvert femte år.

Styrelsen kan udstede en helbredsgodkendelse med vilkår om, at du efterfølgende fremsender dokumentation for, at betingelserne for opretholdelse af din helbredsgodkendelse er opfyldt. Det betyder, at du kan få udstedt en helbredsgodkendelse for en kortere periode end nævnt ovenfor.

En helbredsgodkendelse med vilkår kan udstedes, hvis du f.eks. har forhøjet blodtryk, eller hvis du lider af søvnapnø.

Hvad skal fremsendes?

Når du søger om helbredsgodkendelse for første gang, skal du fremsende følgende materiale:

 • Helbredsattest
 • Synsattest
 • EKG, hvis du er lokomotivfører
 • En bekræftelse fra din arbejdsgiver på, at du ønskes helbredsgodkendt, samt efter hvilken bekendtgørelse  du ønskes godkendt

Har du diabetes eller forhøjet blodtryk, skal du derudover også fremsende en diabeteserklæring eller et blodtryksskema.

Når den sidste attest er modtaget i styrelsen, må ingen af attesterne være over tre måneder gamle.

Hvordan skal materialet fremsendes

Du kan sende eller aflevere materialet til styrelsen på følgende måde:

 • via virk.dk,
 • via e-boks og borger.dk,
 • på fax,
 • pr. brev,
 • ved personlig henvendelse i receptionen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Det er vigtigt, at du ikke fremsender materialet via almindelig mail. Dine helbredsoplysninger er følsomme personoplysninger, og en almindelig mailkorrespondance betragtes ikke som sikker.

Hvad skal fremsendes

Når du søger om fornyelse af din helbredsgodkendelse, skal du fremsende følgende materiale:

 • Helbredsattest
 • EKG, hvis du er lokomotivfører og er fyldt 40 år
 • Blodtryksskema og/eller diabeteserklæring eller andet materiale, hvis det fremgår af din eksisterende helbredsgodkendelse

Når materialet er modtaget i styrelsen, må ingen af attesterne være over tre måneder gamle.

Hvornår skal materialet fremsendes

Du skal fremsende materialet, så styrelsen har modtaget det senest fire uger inden, din eksisterende helbredsgodkendelse udløber. Styrelsen anbefaler, at du fremsender materialet i god tid, så styrelsen kan nå at behandle din ansøgningen inden, din eksisterende helbredsgodkendelse udløber, gerne cirka otte uger før.

Fremsender du materialet senere end fire uger før din eksisterende helbredsgodkendelse udløber, kan du ikke være sikker på, at styrelsen kan nå at behandle din ansøgning, inden din eksisterende helbredsgodkendelse udløber.

Hvordan skal materialet fremsendes

Du kan sende eller aflevere materialet til styrelsen på følgende måde:

 • via virk.dk,
 • via e-boks og borger.dk,
 • på fax,
 • pr. brev,
 • ved personlig henvendelse i receptionen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Det er vigtigt, at du ikke fremsender materialet via almindelig mail. Dine helbredsoplysninger er følsomme personoplysninger, og en almindelig mailkorrespondance betragtes ikke som sikker.

Betaling af læge eller speciallæge for helbredsundersøgelse mv. betales af arbejdsgiveren i overensstemmelse med principperne i § 3, stk. 4, i lov nr. 286 af 24. april 1996 om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet (helbredsoplysningsloven). Regningen skal derfor stiles og sendes til arbejdsgiveren.

Styrelsen opkræver et gebyr for behandling af ansøgningen. Gebyropkrævningen sendes også til arbejdsgiveren.

Har du en helbredsgodkendelse, der er udstedt i et andet EU- eller EØS-land, anerkendes denne i Danmark.

Det betyder, at der ikke er krav om, at du skal have en dansk helbredsgodkendelse. Din danske arbejdsgiver skal i forbindelse med tilsyn fra Trafikstyrelsen kunne dokumentere, at helbredsgodkendelsen er gældende og udstedt i overensstemmelse med gældende EU-regler.

Du er forpligtet til at oplyse til Trafikstyrelsen, hvis du har en begrundet mistanke om eller kendskab til, at du ikke længere opfylder helbredskravene. Det kan være, at du f.eks. har fået konstateret sukkersyge, forhøjet blodtryk eller skal tage ny medicin. Typisk bliver indberetningen sendt af arbejdsgiveren.

Når du eller din arbejdsgiver har oplyst styrelsen om ændringer i dine helbredsforhold, vil du som udgangspunkt kort tid efter få et brev fra styrelsen om, at du ikke må varetage din funktion, mens styrelsen undersøger sagen.

Der vil herefter ske én af følgende ting:

 1. Du får et brev om, at du kan fortsætte med at varetage din funktion på grundlag af din eksisterende helbredsgodkendelse, da oplysningerne ikke har betydning for din helbredsgodkendelse.
 2. Du vil få en ny helbredsgodkendelse med vilkår, der erstatter den tidligere helbredsgodkendelse.
 3. Din helbredsgodkendelse suspenderes midlertidigt, indtil du på ny kan varetage din funktion. Du får samtidig oplysning om, hvilket materiale der skal indsendes for at ophæve suspensionen. 
 4. Din helbredsgodkendelse tilbagekaldes.

Delvis raskmelding

Bliver du delvis raskmeldt, er det væsentligt, at den behandlende læge tilkendegiver, om det har en betydning for varetagelse af din funktion, at du ikke kan arbejde fuldtid.

Særligt om tilbagekaldelse

En tilbagekaldelse af din helbredsgodkendelse vil typisk ske, hvis du inden for gyldighedsperioden af din eksisterende helbredsgodkendelse igen ikke vil kunne varetage din funktion.

Inden din helbredsgodkendelse tilbagekaldes, vil du blive partshørt. Her har du mulighed for at komme med dine bemærkninger til oplysningerne i sagen og den lægefaglige vurdering.

Styrelsens blanketter på helbredsområdet

Styrelsen har følgende blanketter på helbredsområdet: Helbredsattest, synsattest, blodtryksskema og diabeteserklæring.

Se mere

Senest opdateret 05-08-2021