Ansvarsforsikring

Et af kravene for at opnå tilladelse til kørsel med veterantogskøretøjer og/eller tilladelse til at drive veteranbane m.m. er, at der er tegnet en gyldig ansvarsforsikring for den pågældende aktivitet.

I forbindelse med ansøgning om tilladelse til drift af veteranbane og veterantogskørsel på enten jernbanenettet eller veteranbane m.m., skal der indgå dokumentation for at organisationen har en ansvarsforsikring. Det er både selve kørslen med veterantog og selve infrastrukturforvaltningen af den pågældende veteranbane, der skal være dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring.

Kravene til forsikringsdokumentationen for veterankørsel og drift af veteranbane fremgår af bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2009 om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere med senere ændringer.

Den forsikringsdokumentation (typisk en police), der indsendes til Trafikstyrelsen, skal indeholde følgende oplysninger:

  • Veterantogsorganisationens navn, herunder navne på de organisationer, der evt. måtte være medforsikrede
  • At forsikringen dækker i henhold til dansk ret, herunder lov om jernbane
  • Forsikringsdækningen, herunder den geografiske dækning. Endvidere skal det fremgå, om forsikringen dækker veterantogskørsel og/eller drift af veteranbane (infrastruktur)
  • Hvad forsikringssummen er
  • Evt. selvrisiko og størrelsen heraf
  • Om forsikringen undtager specifikke forsikringsbegivenheder

Trafikstyrelsen accepterer forsikringscertifikater, såfremt de ledsages af den eksisterende police, medmindre Trafikstyrelsen tidligere har modtaget policen, og at det af forsikringscertifikatet fremgår, at policen løber uændret videre (dvs. uændret indhold og policenummer).

Hvert år opreguleres de forskellige beløb, og de opregulerede beløb kommer hvert år til at fremgå af en ny bekendtgørelse.

Fra 1. januar 2021 til og med. 31. december 2021 skal forsikringsbeløbene minimum være:

  • 74 mio. kr. for veterantogskørsel, der fremgår på det åbne jernbanenet
  • 15 mio. kr., hvor veterantogskørsel og drift af veteranbane udelukkende udføres på lukket veteranbane og veteransporveje (nominel sporvidde fra 1000 mm til og med 1435 mm) og smalspor (nominel sporvidde fra 500 mm til og med 1000 mm).

Trafikstyrelsen fører hvert år tilsyn med at veterantogsorganisationerne fortsat er forsikringsdækket. Det betyder, at der hvert efterår kommer en påmindelse fra Trafikstyrelsen herom.

Veterantogsorganisationen kan vælge enten at benytte styrelsens forsikringsattest, som skal underskrives af forsikringsselskabet eller at fremsende fornyet forsikringsdokumentation.

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

veteranbaner@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 12-10-2021