Tilladelse til veterantogsdrift

For at køre med veterantogskøretøjer på jernbanenettet skal veterantogsorganisationen have en driftstilladelse hertil af Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen anbefaler, at du gør dig godt bekendt med dokumentationskravene i veteranbanebekendtgørelsen for jernbanenettet, og Trafikstyrelsen har af samme grund udarbejdet en vejledning hertil, hvor kravene er beskrevet nærmere.

Ansøgningsskemaet om tilladelse til drift sendes sammen med den nødvendige dokumentation til Trafikstyrelsens e-mail: veteranbaner@trafikstyrelsen.dk  
Det er vigtigt, at trafikale regler, ansøgning om godkendelse af sikkerhedsansvarlig m.v. sendes i separate mails, så det kun er det materiale der vedrører ansøgningen der fremsendes i mailen.

Betingelser

Tilladelsen til veterantogskørsel på jernbanenettet er et udtryk for, at veterantogsorganisationen opfylder en række krav vedrørende forsikring, sikkerhedsansvar, dokumentation for sikkerhedsstyring, faglige kompetence mv.

En tilladelse kan gives til veterantogsorganisationer, der kan dokumentere, at de opfylder følgende betingelser:

 • Er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (dvs. har et CVR-nr.)
 • Har en gyldig ansvarsforsikring
 • Opfylder veteranbekendtgørelsen for jernbanenettets krav for ikke erhvervsmæssig jernbanedrift, herunder:
 • Har en godkendt sikkerhedsansvarlig
 • Har udarbejdet dokumentation for sikkerhedsstyring
 • Har godkendte trafikale sikkerhedsregler af Trafikstyrelsen
 • Har godkendt uddannelser for sikkerhedsklassificerede funktioner af Trafikstyrelsen
 • Er fagligt kvalificeret til at drive veterantogskørsel på jernbanenettet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde
 • Anvender personer, der besidder de nødvendig faglige og helbredsmæssige kvalifikationer
 • Har fået godkendt veterantogskøretøjer af Trafikstyrelsen

Fremgangsmåde

Fremgangsmåden for at opnå tilladelsen skal ses i tæt sammenhæng med godkendelse af den sikkerhedsansvarlige og dokumentation for sikkerhedsstyring. Du skal derfor sørge for at gøre dig godt bekendt med kravene i veteranbanebekendtgørelsen for jernbanenettet.

En driftstilladelse til veterantogskørsel på jernbanenettet skal fornyes hvert femte år.

Trafikstyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet foregår overordnet i to tempi.

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

veteranbaner@trafikstyrelsen.dk

Styrelsens vurdering af sagsmaterialet

1 Dokumentgennemgang

Trafikstyrelsen gennemgår den fremsendte ansøgning med tilhørende dokumentation. Dette tager ca. 2 uger.

 • Er materialet tilstrækkeligt, går sagsbehandlingen videre til trin 2
 • Er materialet ikke tilstrækkeligt, vil ansøger modtage besked om, hvad der skal suppleres med, inden den videre sagsbehandling kan indledes.


2 Videre sagsbehandling

Fra sagen er oplyst fuldstændigt med alt nødvendig dokumentation leveret fra ansøgers side, vil Trafikstyrelsen som hovedregel inden for fire måneder træffe en afgørelse i sagen.

Senest opdateret 10-03-2021