Personale

Personer, der udfører opgaver med et sikkerhedsmæssigt indhold som kørsel med veterantog på jernbanenettet, skal besidde relevante faglige kvalifikationer og være helbredsgodkendt.

Trafikstyrelsen anbefaler, at du læser ”Minivejledningen om krav til personer ved kørsel på jernbanenettet”, hvor det fremgår, hvilke krav der er for personer, der udfører opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold.

Opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold er ifølge veteranbanebekendtgørelsen for jernbanenettet:

  • fremføring af veterantogskøretøjer, som befordrer personer og evt. gods
  • rangering og sammenkobling af veterantogskøretøjer,
  • sikkerhedsopgaver i veterantogskøretøjer
  • deltagelse i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen.

Den sikkerhedsansvarlige skal sikre kompetent personale

Det er den sikkerhedsansvarliges ansvar at sikre, at alt personale med opgaver, der har et sikkerhedsmæssigt indhold, har rette uddannelse, træning og færdigheder, samt er fysisk og psykisk egnede til at udføre deres opgaver, jf. veteranbanebekendtgørelsen for jernbanenettet §§ 8 og 9. Dette skal den sikkerhedsansvarlige kunne dokumentere overfor Trafikstyrelsen

Uddannelse

Alt sikkerhedskvalificeret personale skal have gennemført de uddannelser, kurser og oplæring, som den sikkerhedsansvarlige har identificeret som passende for personens funktion eller opgave. I minivejledningen om krav til personer ved kørsel på jernbanenettet, fremgår en nærmere beskrivelse af hvilke krav de personer, der udfører opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold, skal opfylde.

For lokomotivførere af veterantoget gælder der krav til licens og certificering efter bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere, der kører på jernbanenettet. Læs mere om, hvordan sikkerhedsklassificeret personale og lokomotivførere får den rette uddannelse.

Helbredsgodkendelse

Alt sikkerhedsklassificeret personale, der arbejder på jernbanenettet, skal samtidig have en helbredsgodkendelse af Trafikstyrelsen, jf. veteranbekendtgørelsen for jernbanenettet §§ 8 og 9, i overensstemmelse med bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet (helbredsbekendtgørelsen). Læs mere om hvordan sikkerhedskvalificeret personalet får en helbredsgodkendelse.

Den sikkerhedsansvarlige har ansvar for at vurdere, hvordan egne regler og procedurer sikrer at dette personale opfylder kravet i veteranbanebekendtgørelserne om at være psykisk og fysisk egent. Læs en vejledende uddybelse i ”Minivejledningen om krav til personer ved kørsel på jernbanenettet”.

Ved brug af lods

Førere af veterantogskøretøjer på jernbanenettet, hvor der anvendes lods, skal derfor have en helbredsgodkendelse i overensstemmelse med Helbredsgodkendelsesbekendtgørelsen.

Når der gøres brug af lodser på jernbanenettet, skal følgende retningslinjer følges:

  • Den enkelte veterantogsorganisation skal sikre sig, at lodsen har en gyldig lokomotivførerlicens (udstedt af Trafikstyrelsen) og et gyldigt lokomotivførercertifikat til den pågældende infrastruktur (udstedt af en certificeret jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter) inden kørslen påbegyndes.
  • Den enkelte veterantogsorganisation skal sørge for, at lodsens kompetencer indgår i organisationens dokumentation for sikkerhedsstyring.
  • For at undgå tvivl om førerens og lodsens kompetencer i kommerciel jernbanetrafik, skal de enkelte veterantogsorganisationer afholde sig fra at udstede dokumenter med betegnelsen certifikater eller lignende til brug for kørsel på jernbanenettet.
  • Endeligt kan en infrastrukturforvalter vælge at udstede et infrastrukturcertifikat til lokomotivførere, som skal fungere som lods ved veterantogskørsel. Her vil de almindelige prøver og procedurer for opnåelse af certifikat skulle følges, jf. bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere.

 

Relevante links

Læs mere om helbredsgodkendelse (nyt vindue)

Læs mere om uddannelse (nyt vindue)

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

veteranbaner@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 01-03-2021